TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

An Bord

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1. John Horgan (Cathaoirleach)

Ceapadh John Horgan ar an mBord i mí Aibreáin 2012 agus mar Chathaoirleach i mí Mheán Fómhair 2012. Is Sainchomhairleoir neamhspleách ar Acmhainní Daonna é. Tá céim aige san Eolaíocht Shóisialta ó Choláiste na hOllscoile, Baile átha Cliath, agus tá MA aige i gCaidreamh Tionsclaíoch ó Ollscoil Warwick. I ndiaidh post sa Ríocht Aontaithe agus i Seirbhís Phoiblí na hÉireann, ceapadh é mar Leas-Chathaoirleach agus ansin mar Chathaoirleach ar an gCúirt Oibreachais. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh sé le GPA sa tSionainn agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna i roinnt cuideachtaí ilnáisiúnta.

2. Gabriel D’Arcy (Stiúrthóir Bainistíochta)

Ceapadh Gabriel D’Arcy mar Stiúrthóir Bainistíochta i mí Feabhra 2008. Sular thosaigh sé ar Bhord na Móna, bhí roinnt poist bhainistíochta aige in Kerry Group, an post is déanaí mar Stiúrthóir Tráchtála, Kerry Ingredients Europe. D’fhóin sé roimhe seo mar Chaptaen sna Fórsaí Cosanta. Tá B.Sc (Onóracha) aige ó Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, mar aon le M.B.A. ó Kingston University Business School, Ard-Dioplóma i gCleachtas Bainistíochta ó Ollscoil Uladh agus Dioplóma Institiúidí na Stiúrthóirí i Stiúradh Cuideachtaí. Is Stiúrthóir Cairte le hInstitiúid na Stiúrthóirí é.

3. Paudge Bennett

Ceapadh Paudge Bennett ar an mBord i mí Eanáir 2007 agus athcheapadh é in 2011 faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna mar oibrí séasúrach in 1973 agus rinneadh ball foirne buan de in 1975. Tá sé ina stórasóir in oibreacha Loch na Buaraí ó shin i leith. D’fhóin sé mar Iontaobhaí ar Scéimeanna Pinsean Bhord na Móna ar feadh 11 bhliain go dtí 2006.

4. Denise Cronin

Ceapadh Denise Cronin ar an mBord i mí Mheán Fómhair 2011. Is Bainisteoir Cuntasaíochta í ar an bhfochuideachta Éireannach de chuid cuideachta theicneolaíochta ilnáisiúnta ó SAM. D’oibrigh sí i róil airgeadais i roinnt cuideachtaí Éireannacha ar fud raon tionscal. Is comhaltaí í Denise ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus tá Céim Baitsiléara Cumarsáide (Onóracha) aici ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Fónann sí le roinnt comhlachtaí neamhbhrabúis chomh maith.

5. Paddy Fox

Ceapadh Paddy Fox ar an mBord i mí Eanáir 1999 agus athcheapadh é in 2003, in 2007 agus in 2011 faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna mar oibrí séasúrach in 1970 agus rinneadh ball foirne buan de in 1975. Tá sé ina cheannaire foirne ó 1990 ar aghaidh. Tá Dioplóma aige i mBainistíocht agus Caidreamh Tionscail.

6. Pat McEvoy

Ceapadh Pat McEvoy ar an mBord den chéad uair i mí Eanáir 1995 agus d’fhóin sé ar an mBord go dtí mí na Nollag 2006. Athcheapadh é i mí Eanáir 2011, faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna in 1967 mar phrintíseach agus ina dhiaidh sin d’fhóin sé mar fheisteoir-deileadóir i roinnt suíomhanna. Is Iniúchóir Sláinte agus Sábháilteachta é faoi láthair.

7. Gerard O’Donoghue

Ceapadh Gerard O’Donoghue ar an mBord i mí Dheireadh Fómhair 2012. Tá sé ina Aturnae cleachtach agus cheap an Chúirt Uachtarach é mar Nótaire Poiblí i mí Iúil 2005. Tá sé ina phríomhoide ar chleachtadh White O’Donoghue and Company, Aturnaetha, Mainistir Laoise, Co. Laoise.

8. Colm Ó Gógáin

Ceapadh Colm ó Gógáin ar an mBord i mí Eanáir 2011 faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna in 1974 agus bhí poist éagsúla aige, lena n-áirítear Príomhfheidhmeannach ar Bhreoslaí Bhord na Móna Teoranta, Stiúrthóir ar Chomhshaol Bhord na Móna Teoranta. Tá sé ina Cheann ar Bhonneagar Straitéiseach faoi láthair. Tá B.E. (Meicniúil) aige ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus is Innealtóir Cairte agus Comhalta de chuid Institiúid Innealtóirí na hÉireann é.

9. David Taylor

Ceapadh David Taylor ar an mBord i mí an Mheithimh 2009. Is comhairleoir straitéiseach neamhspleách é ar fhuinneamh inbhuanaithe agus tá cáilíochtaí gairmiúla aige in innealtóireacht (Céim Baitsiléara Innealtóireachta Ceimicí) agus i mbainistíocht (Máistreacht Eolaíochta i mBainistíocht). Is Cathaoirleach é ar an Institiúid Fuinnimh in Éirinn. Bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Fhuinneamh Inmharthana Éireann roimhe agus rinne sé ionadaíocht do leasanna taighde fuinnimh agus forbartha Rialtas na hÉireann i bhfóraim an Aontais Eorpaigh agus na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh.

10. Elaine Treacy

Ceapadh Elaine Treacy ar an mBord i mí Iúil 2012. Agus beagnach 20 bliain caite aici sa tionscal teicneolaíochta, tá saibhreas saineolais ag Elaine i ndíolachán idirnáisiúnta, i margaíocht agus i straitéis ghnó, mar aon le tiomsú airgid chaipitil agus le cumaisc agus éadálacha. Tá sí ag déileáil le heagraíochtaí cpt, le heagraíochtaí san earnáil phoiblí agus le heagraíochtaí nuathionscanta le linn a cuid gairme. Faoi láthair, tá sí ina Leas-Uachtarán, Díolachán agus Margaíocht, le Cicero Networks, arb í mórchuideachta bogearraí sa tionscal teileachumarsáide í. Tá Máistreacht i Staidéar Gnó (MBS) agus Céim Baitsiléara Tráchtála ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, ag Elaine.

11. Barry Walsh

Ceapadh Barry Walsh ar an mBord i mí Dheireadh Fómhair 2012. Tá sé ina chuntasóir de réir gairme agus d’oibrigh sé ar feadh na coda is mó dá ghairm i bpoist airgeadais shinsearacha i nGrúpa Bheatha na hÉireann. Is Rúnaí Cuideachta Ghrúpa Bheatha na hÉireann agus Cathaoirleach ar Scéim Pinsean Foirne Bheatha na hÉireann é faoi láthair. Sular thosaigh sé le Beatha na hÉireann, bhí sé ina Chigire cánacha leis na Coimisinéirí Ioncaim.

12. Peter Wyer

Ceapadh Peter Wyer ar an mBord i mí na Bealtaine 2008. Tá Céim Tráchtála agus Dlí aige ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh. I ndiaidh dó roinnt ama a chaitheamh i mBaincéireacht Mharsantach, chuaigh sé isteach i ndíolachán, áit inar chaith sé an chuid is mó dá ghairm. Thosaigh sé le Arch Motors Limited, Gaillimh, in 1976, áit ina bhfuil sé ina Stiúrthóir Díolacháin agus ina Rúnaí Cuideachta faoi láthair. Is stiúrthóir é fosta ar roinnt cuideachtaí gaolmhara eile. Chuaigh a théarma san oifig in éag ar an 1 Bealtaine 2013.