TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
Don bhliain dar críoch an 27 Márta 2013

Nóta

2013

2012

’000

’000

Glan-insreabhadh airgid as gníomhaíochtaí oibriúcháin

20(a)

108,468

42,266

Torthaí ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais

20(b)

(11,105)

(10,280)

Cáin íoctha

 

(2,185)

(4,293)

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais

20(b)

(41,833)

(23,538)

Éadáil fochuideachtaí

20(b)

0

(1,708)

Díbhinní cothromais íoctha le scairshealbhóirí

 

(2,500)

(4,332)

Glan-insreabhadh / (glan-eis-sreabhadh) airgid roimh úsáid acmhainní leachta agus maoiniú

 

50,845

(1,885)

Maoiniú

20(b)

0

0

Méadú / (laghdú) ar airgead tirim

 

50,845

(1,885)

 

Réiteach glan-sreabhadh airgid le gluaiseacht i nglanfhiachas

 

 

Méadú/(laghdú) ar airgead tirim i rith na bliana

20(c)

50,845

(1,885)

Athrú ar ghlanfhiachas mar thoradh ar shreabhadh airgid

 

50,845

(1,885)

Athrú as gluaiseachtaí neamh-airgid thirim

20(b)

(1,166)

(176)

Glanfhiachas ag tús na bliana airgeadais

(66,714)

(64,653)

Glanfhiachas ag deireadh na bliana airgeadais

(17,035)

(66,714)

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta