TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Clár Comhardaithe na Cuideachta
amhail an 27 Márta 2013

Nóta

an 27 Márta 2013

an 28 Márta 2012

’000

’000

Sócmhainní seasta

Sócmhainní inláimhsithe

8

3,812

4,595

Sócmhainní airgeadais

10

88,246

95,401

 

92,058

99,996

Sócmhainní reatha

 

Féichiúnaithe - méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

12

223,612

193,808

Féichiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

12

43,567

59,939

Airgead sa bhainc agus ar láimh

 

231,889

182,477

 

499,068

436,224

Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

13

(233,827)

(122,097)

Glánsócmhainní reatha

 

265,241

314,127

 

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

 

357,299

414,123

Creidiúnaithe - méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

14

(243,666)

(263,040)

Soláthairtí do dhliteanais

17

(9,040)

(9,840)

Glansócmhainní roimh dhliteanais na gcistí pinsin

 

104,593

141,243

Dliteanais na gcistí pinsin

25

(4,688)

(4,395)

Glansócmhainní tar éis dhliteanais na gcistí pinsin

 

99,905

136,848

 

Caipiteal agus cúlchistí

 

Scairchaipiteal glaoite

18

82,804

82,804

Scairbhiseach

18

1,959

1,959

Cuntas brabúis agus caillteanais

15,142

52,085

Cistí gnáthscaire na scairshealbhóirí

99,905

136,848

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta