TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Mol Fuinnimh Ghlain a Fhorbairt

Tá an cumas ag tionscadal ‘Mol Fuinnimh Ghlain’ Bhord na Móna a bheith ina mhórsholáthraí leictreachais in-athnuaite lasmuigh de theorainneacha na hÉireann, i gcomhréir le polasaí Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe. Tá Bord na Móna in áit iontach le leas a bhaint as meabhrán tuisceana (MOU) maidir le fuinneamh in-athnuaite a síníodh le déanaí idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine.

D’fhéadfadh an meabhrán tuisceana a bheith ina chúis le creat rialála a osclóidh cumas ollmhór bhunachar talún Bhord na Móna le haghaidh feirmeacha gaoithe mórscála a fhorbairt chun easpórtáil an fhuinnimh in-athnuaite go díreach isteach i margadh na Breataine a éascú.

Tá páirt lárnach sa deis seo ag an Mol Fuinnimh Ghlain atá beartaithe ag Bord na Móna i Lár na Tíre. Tríd sin, déanfar cumhacht ghaoithe a ghintear sa réigiún a easpórtáil go díreach isteach i margadh fuinnimh na Breataine agus níos faide anonn. Tá 80,000 heicteár de thalamh ag Bord na Móna. Tá an chuid is mó den talamh sin i Lár na Tíre, agus tá codanna móra ag dul isteach i gcéim lagphortaigh sna blianta beaga romhainn, chomh maith le cumas agus taithí na cuideachta ar thionscadail mhórscála bhonneagair a bhainistiú. De bhreis air sin, tá clú ar Bhord na Móna as infheistiú i bhfuinneamh gaoithe ó na blianta tosaigh de na 1990í.

Tuirbíní
úrscothacha

Bainfidh na feirmeacha gaoithe úsáid as tuirbíní gaoithe úrscothacha, sruthlíneacha agus éifeachtúla atá deartha ar na caighdeáin chomhshaoil sláinte agus sábháilteachta is airde.

white arrow