TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Tuarascáil na Stiúrthóirí

Réamhrá

Cuireann na Stiúrthóirí a dtuarascáil agus ráitis airgeadais iniúchta Bhord na Móna cpt i láthair le haghaidh na tréimhse ón 29 Márta 2012 go dtí an 27 Márta 2013.

Príomhghníomhaíochtaí agus Athbhreithniú Gnó

Soláthraíonn an Grúpa leictreachas a ghintear ó mhóin, ola agus ó bhithmhais ag a stáisiúin ghiniúna agus soláthraíonn sé móin mar bhreosla do stáisiúin ghiniúna leictreachais eile. Forbraíonn an Grúpa feirmeacha gaoithe agus tionscadail fuinnimh in-athnuaite freisin. Ina theannta sin, déanann sé brícíní móna agus táirgí gairneoireachta, soláthraíonn sé seirbhísí bainistíochta dramhaíola, gual agus ola, táirgí cóireála fuíolluisce agus astaíochtaí bolaidh, seirbhísí comhairleachta comhshaoil agus saotharlainne tráchtála.

Cuimsítear athbhreithniú ar fhorbairt ghnó an Ghrúpa le linn na bliana agus ar staid ghnóthaí na ngnóthas amhail an 27 Márta 2013, chomh maith le heachtraí le gairid agus forbairtí dóchúla amach anseo, i Ráiteas an Chathaoirligh ar leathanach seo, agus in Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar leathanach seo.

Torthaí don tréimhse

’000

Brabús don bhliain airgeadais

9,232

Díbhinn a íocadh

(2,500)

Brabús a coinníodh don bhliain airgeadais

6,732

Tugtar sonraí faoi thorthaí airgeadais Bhord na Móna cpt don tréimhse ón 29 Márta 2012 go dtí an 27 Márta 2013 ar na leathanaigh seo.

Stiúrthóirí

Cinneann dhá bhall déag den Bhord arna gceapadh ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha an beartas i mBord na Móna. De ghnáth, ceaptar seachtar de na Stiúrthóirí ar feadh téarma cúig bliana. Ceaptar ceathrar de na Stiúrthóirí ar feadh téarma ceithre bliana, de réir na nAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Ceaptar an Stiúrthóir Bainistíochta don Bhord ar cheapadh chuig an bpost sin. Tá ainmneacha na ndaoine a raibh ina Stiúrthóirí le linn na tréimhse leagtha amach thíos.

John Horgan, Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy, Stiúrthóir Bainistíochta
Paudge Bennett
Denise Cronin
Paddy Fox
Fergus McArdle - d’éag a théarma oifige an 26 Meán Fómhair 2012
Pat McEvoy
Gerard O’Donoghue - ceaptha mar Stiúrthóir le héifeacht ón 2 Deireadh Fómhair 2012
Colm Ó Gógáin
Rory Scanlan - d’éag a théarma oifige an 13 Meitheamh 2012
David Taylor
Elaine Treacy - ceaptha mar Stiúrthóir le héifeacht ón 17 Iúil 2012
Barry Walsh - ceaptha mar Stiúrthóir le héifeacht ón 16 Deireadh Fómhair 2012
Peter Wyer - d’éag a théarma oifige an 1 Bealtaine 2013

Rialachas Corparáideach

Mar chuid dá thiomantais do cháilíocht lean an Grúpa de dhea-chleachtas maidir le stiúradh a ghnó agus maidir le tuairisciú airgeadais agus ginearálta a chur i bhfeidhm. Cloíonn an Grúpa le forálacha na Roinne Airgeadais maidir le ‘Cód Cleachtais an Rialtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit’ arna nuashonrú in 2009 (‘an Cód’). Leagtar amach sa chód an creat rialachais arna chomhaontú ag Rialtas le haghaidh bhainistíocht inmheánach agus chaidrimh thuairiscithe sheachtraigh na gComhlachtaí Stáit Tráchtála.

Chuir Bord na Móna na prionsabail um dhea-chleachtas rialachais chorparáidigh i bhfeidhm agus cloíonn sé, a oiread is féidir agus ar bhonn deonach, le Cód Rialachais Chorparáidigh na Ríochta Aontaithe, 2010, agus le hIarscríbhinn na hÉireann um Rialachas Corparáideach.

An Bord

Tá freagracht ar an mBord as maoirseacht agus treorú a dhéanamh ar Ghrúpa Bhord na Móna agus as a rath fadtéarmach a chinntiú. Déantar cinntí tar éis faisnéis iomchuí a chur ar fáil do chomhlachtaí den Bhord agus le breithniú cuí ar na rioscaí a sainaithníodh tríd an bpróiseas bainistíochta riosca.

Chuir an Bord sceideal cúrsaí in áirithe le haghaidh a chinnidh, lena n-áirítear:

Cuirtear faisnéis rialta ar fáil don Bhord ar bhonn tráthúil a chuimsíonn eochairtháscairí feidhmíochta i leith gach réimse den ghnó. Scaiptear tuairiscí agus páipéir do na Stiúrthóirí mar ullmhúchán do chruinnithe Boird agus Coiste.

Tá rochtain ag gach comhalta den Bhord ar chomhairle agus sheirbhísí Rúnaí na Cuideachta atá freagrach don Bhord as a chinntiú go gcomhlíontar nósanna imeachta an Bhoird. Tá comhairleoirí gairmiúla an Ghrúpa ar fáil le haghaidh comhairliúcháin do Stiúrthóirí nuair is gá. D’fhéadfadh Stiúrthóirí aonair comhairle ghairmiúil neamhspleách a ghlacadh ar aon dul le nósanna imeachta sainithe.

Fuair gach Stiúrthóir faisnéisiú iomchuí maidir le ceapadh ar an mBord agus cuireann an Grúpa rochtain ar oiliúint ar fáil i rith téarma oifige Stiúrthóra.

Rinne an Bord próiseas le haghaidh a fheidhmíocht a mheas a chomhaontú agus a chur chun feidhme.

Coinníonn an Bord agus an Lucht Bainistíochta idirphlé leanúnach le scairshealbhóirí faoi shaincheisteanna straitéiseacha.

Luach Saothair na Stiúrthóirí

Cinneann an Rialtas táillí do Stiúrthóirí agus leagann an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha na táillí sin amach i scríbhinn.

Cruinnithe Boird

Bhuail an Bord le chéile 14 huaire le linn na bliana airgeadais.

Coistí an Bhoird

Tá ceithre bhuan-Choiste ag an mBord a fheidhmíonn faoi théarmaí tagartha foirmiúla.

Ba iad baill an Choiste Riosca agus Iniúchóireachta amhail an 27 Márta 2013 Peter Wyer (Cathaoirleach), Rory Scanlan agus Denise Cronin. D’fheidhmigh Robert Dix mar chomhairleoir don Choiste go dtí an 31 Eanáir 2013. Bhuail an Coiste le chéile sé huaire le linn na bliana airgeadais. Buaileann an Coiste ar bhonn tréimhsiúil leis an iniúchóir inmheánach agus leis na hiniúchóirí seachtracha d’fhonn plé a dhéanamh ar rialú cuntasaíochta inmheánach an Ghrúpa, ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh, rogha na bpolasaithe cuntasaíochta agus teicnící meastachán, ar an bplean iniúchta sheachtraigh, ar an tuarascáil iniúchta reachtúil, ar thuairisciú airgeadais agus ar chúrsaí eile lena mbaineann. Tá rochtain neamhtheoranta ag an iniúchóir inmheánach agus ag na hiniúchóirí seachtracha ar an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta. Tuairiscíonn Cathaoirleach an Choiste don Bhord maidir leis na ceisteanna suntasacha uile arna mbreathnú ag an gCoiste agus scaiptear miontuairiscí a chruinnithe ar na Stiúrthóirí ar fad.

Déileálann an Coiste um Luach Saothair le luach saothair agus costais an Stiúrthóra Bainistíochta agus na Bainistíochta Sinsearaí laistigh de threoirlínte an Rialtais. Ba iad na baill amhail an 27 Márta 2013 John Horgan (Cathaoirleach), Elaine Treacy agus Gerard O’Donoghue. Freastalaíonn an Stiúrthóir Bainistíochta, Gabriel D’Arcy, ar an gCoiste ach amháin nuair a bhíonn a phost féin á phlé. Bhuail an Coiste le chéile ceithre huaire le linn na bliana airgeadais.

Breathnaíonn an Coiste Airgeadais ar ghnéithe airgeadais na ngnóthaí a chuirtear isteach chuig an mBord agus ar sholáthar, dhiúscairt agus léasú talún, foirgneamh agus saoráidí. Ba iad na baill amhail an 27 Márta 2013 John Horgan (Cathaoirleach), Gabriel D’Arcy, Pat McEvoy, Colm Ó Gógáin agus David Taylor. Bhuail an Coiste le chéile dhá uair le linn na bliana airgeadais.

Bhunaigh an Bord an Coiste Sláinte agus Sábháilteachta i mí Feabhra 2013 agus cuireann sé comhairle ar an mBord i dtaobh cúrsaí sláinte agus sábháilteachta laistigh de Ghrúpa Bhord na Móna. Ba iad na baill amhail mí na Bealtaine 2013 Paddy Fox (Cathaoirleach), Paudge Bennett, Gabriel D’Arcy agus Gerard O’Donoghue (a ceapadh ar an 25 Aibreán 2013). Bhuail an Coiste le chéile an 25 Meitheamh 2013.

Ó am go chéile bunaíonn an Bord coistí sealadacha le déileáil le cúrsaí faoi leith faoi théarmaí sainithe tagartha. Níor bunaíodh coistí dá leithéid sa bhliain dar críoch an 27 Márta 2013.

Tinreamh ag Cruinnithe Boird agus Coiste

Déantar achoimre sa tábla thíos ar thinreamh na Stiúrthóirí ar chruinnithe Boird agus Coistí ar a raibh siad incháilithe le freastal orthu le linn na bliana dar críoch an 27 Márta 2013.

Stiúrthóir

Cruinnithe

Boird

Ar freastalaíodh orthu/Incháilithe

Cruinnithe

Coiste

Ar freastalaíodh orthu/Incháilithe

F McArdle, Cathaoirleach (Nóta 1)

9/9

2/2

J Horgan, Cathaoirleach

12/12

6/6

G D’Arcy, Stiúrthóir Bainistíochta

14/14

2/2

P Bennett

14/14

N/A

D Cronin

11/14

6/6

P Fox

12/14

3/3

P McEvoy

13/14

5/5

G O’Donoghue

4/5

2/2

C Ó Gógáin

14/14

2/2

R Scanlan (Nóta 2)

4/4

N/A

D Taylor

13/14

2/2

E Treacy

9/9

3/3

B Walsh

4/5

4/4

P Wyer (Nóta 3)

13/14

6/6

Rialuithe Inmheánacha

Tá freagracht fhoriomlán ag na Stiúrthóirí as córais rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa agus as athbhreithniú a dhéanamh ar a n-éifeachtúlacht. Tá na córais sin deartha chun riosca a bhainistiú agus is féidir leo dearbhú réasúnta, ach ní daingean a thabhairt i gcoinne míraiteas nó caillteanas ábhartha. Dearbhaíonn an Bord go bhfuil athbhreithniú déanta aige ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh.

Tá an Lucht Bainistíochta freagrach as rioscaí suntasacha a shainaithint agus a mheas agus as dearbhú agus feidhmiú córais rialaithe inmheánaigh oiriúnacha. Tá na córais rialaithe inmheánaigh deartha lena chinntiú go ndéantar na hidirbhearta a chomhlíonadh de réir údarú an Lucht Bainistíochta go ndéantar bearta réasúnta chun sócmhainní a chosaint agus calaois a chosc, agus go gcoinnítear taifid airgeadais chuí. Tugann an Lucht Bainistíochta tuarascáil don Bhord maidir le mórathruithe sa ghnó agus sa timpeallacht sheachtrach a théann i gcion ar riosca.

I measc na bpríomhnósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm ag an mBord chun rialú inmheánach éifeachtúil a chur ar fáil tá:

San iniúchadh inmheánach breathnaítear ar chórais rialaithe an Ghrúpa trí scrúdú a dhéanamh ar thuarascálacha airgeadais, trí chruinneas na n-idirbheart a thástáil agus trí dhearbhuithe a fháil ar chuma eile go bhfuil na córais ag feidhmiú de réir pholasaithe agus cheanglais rialaithe an Ghrúpa. Tugtar tuarascáil go díreach don Choiste Riosca agus Iniúchóireachta ón iniúchadh inmheánach maidir le feidhmiú na rialuithe inmheánacha agus déantar moltaí ann maidir le feabhsúcháin ar an timpeallacht rialaithe más cuí.

Tá creat láidir i bhfeidhm ag an nGrúpa d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar leorgacht éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha agus monatóireacht a dhéanamh orthu, lena n-áirítear na rialuithe airgeadais, oibriúcháin, bainistíochta riosca agus comhlíontachta. Tá an Bord sásta go bhfuil an córas rialaithe inmheánaigh atá i bhfeidhm oiriúnach don ghnó.

Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh suas go dtí an dáta ar ar faomhadh na ráitis airgeadais. Rinne an Coiste Riosca agus Iniúchóireachta athbhreithniú mionsonraithe agus rinne sé a thorthaí a thuairisciú don phríomh-Bhord. Áirítear leis an bpróiseas a úsáideadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht an chórais rialuithe inmheánacha:

Bainistíocht Riosca

Tá freagracht fhoriomlán ar Bhord Bhord na Móna as bainistíocht riosca, lena n-áirítear cinneadh a dhéanamh ar chineál agus ar mhéid na rioscaí suntasacha a bhfuil sé toilteanach glacadh leo chun a chuspóirí straitéiseacha agus oibriúcháin a shaothrú.

Chun aghaidh a thabhairt air seo, bhunaigh an Bord córas bainistíochta riosca a dhéanann soláthar do shainaithint, mheasúnú, mhonatóireacht agus thuairisciú leanúnach ar na rioscaí suntasacha laistigh de Bhord na Móna.

Is é an Coiste Riosca agus Iniúchóireachta an fóram do rialachas riosca laistigh de Bhord na Móna, ag gníomhú faoi údarás tarmligthe ón mBord.

Tá freagracht ar an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta as cabhrú a thabhairt don Bhord chun a ghníomhaíochtaí maoirseachta a chomhlíonadh maidir le measúnú, athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar na rioscaí atá dúchasach sna próisis ghnó agus rialaithe i leith na rioscaí sin. Tacaíonn Oifigeach Bainistíochta Riosca ceaptha leis an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta ar bhonn laethúil.

Tá freagracht ar an Oifigeach Bainistíochta Riosca as maoirseacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí bainistíochta riosca laethúla agus tá freagracht aige/aici as a chinntiú go ndéantar córas bainistíochta riosca éifeachtach atá i gcomhréir le cineál, scála agus castacht Bhord na Móna a fhorbairt agus a choinneáil.

Soláthraíonn an córas bainistíochta riosca struchtúir rialachais oiriúnacha chun tacú le cleachtais bhainistíochta riosca iomchuí, le sannadh foirmiúil freagrachtaí riosca ar fud Bhord na Móna agus na nósanna imeachta a úsáidfear i sainaithint, measúnú, monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar rioscaí, lena n-áirítear bearta agus rialuithe maolaithe lena mbaineann.

Áirítear na nithe seo a leanas le heochairchoincheapa an chórais bhainistíochta riosca seo:

Próiseas Bainistíochta Riosca Bhord na MónaPríomhchineál riosca

Leanúnachas Gnó

Bíonn oibríochtaí an Ghrúpa faoi réir rioscaí oibriúcháin, briseadh aimsire agus teagmhais riosca eile nach bhfuiltear ag súil leo amhail téip córais IT, téip gléasra mheicniúil agus briseadh comhshaoil. Bíonn tionchar suntasach ag an aimsir ar ábaltacht an Ghrúpa móin a bhaint agus tá stoic leorga mhóna ar fáil dó chun an t-éileamh díolachán ar ghiniúint leictreachais, ar dhéanamh brícíní agus ar dhéanamh na meán fáis a chomhlíonadh. Baineann an t-éileamh díolachán ar na meáin fáis, ar bhrícíní, ar ghual agus ar ola leis an aimsire freisin. D’fhéadfadh bristeacha fadtéarmacha a bheith ina gcúis le tionchar suntasach airgeadais nó clú ar an nGrúpa. Tá pleananna sainiúla maolaithe ag an nGrúpa chun aghaidh a thabhairt ar bhriseadh gnó sa chás go dtarlaíonn teagmhais den chineál sin.

Pinsin

Is baill de cheann amháin de na trí phlean pinsin sochair shainithe iad formhór na bhfostaithe den Ghrúpa. Bainistítear na scéimeanna go leithleach agus is scéimeanna ilfhostóra iad. Tá easnaimh phinsin ag gach ceann de na trí scéim ag dáta an chláir chomhardaithe. Tá easnamh ábhartha ag scéim amháin ar leith, is é sin an Scéim Aoisliúntais Ghinearálta Fostaithe (GESS). Tá an Grúpa i mbun idirbheartaíochta leis na páirtithe leasmhara eile ag iarraidh comhaontaithe faoi thogra maoinithe d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an easnamh agus faoi athruithe ar na sochair a bhaineann le dhá cheann de na scéimeanna.

Rialáil

Feidhmíonn an chuideachta roinnt gnóthais éagsúla a dtéann athrú rialála i bhfeidhm orthu níos mó anois. Ní mór don Ghrúpa monatóireacht agus bainistíocht leanúnach a dhéanamh ar chúrsaí reachtaíochta agus rialála atá ag éabhlóidiú. Is iad seo a leanas roinnt de na rioscaí rialála atá ag dul i bhfeidhm ar ár ngnóthais:

Rialacháin Sláinte agus Sábháilteachta agus Chomhshaoil

Tá oibríochtaí an Ghrúpa faoi réir raon rialacháin chomhshaoil, dlí sláinte agus sábháilteachta agus rialacháin agus caighdeáin eile atá ag éirí níos déine. D’fhéadfaí smachtbhannaí ábhartha a ghearradh ar an nGrúpa sa chás go sáraítear aon dlí nó rialachán den chineál sin agus d’fhéadfadh sé sin drochthionchar ábhartha a bheith aige ar ghnóthaí an Ghrúpa. Fostaíonn an Grúpa saineolas speisialta chun comhlíonadh iomlán a chinntiú, i dteannta oiliúint foirne leanúnach agus nósanna imeachta láidre monatóireachta atá deartha chun sárú ábhartha oibleagáidí reachtúla nó rialála eile a chosc.

Bainistíocht Riosca Airgeadais

Nochtann oibríochtaí an Ghrúpa é do roinnt rioscaí airgeadais lena n-áirítear éifeachtaí na n-athruithe sa riosca malairte eachtraí, riosca creidmheasa, riosca leachtachta agus ráta úis. Tá clár bainistíochta riosca i bhfeidhm ag an nGrúpa ina bhféachtar le neamhchosaintí airgeadais an Ghrúpa a bhainistiú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an neamhchosaint malairte eachtraí mar aon le maoiniú fiachais agus na costais airgeadais lena mbaineann.

Déantar oibríochtaí cistíochta an Ghrúpa a bhainistiú de réir polasaithe atá faofa ag an mBord. Soláthraíonn na polasaithe sin prionsabail maidir le bainistíocht riosca airgeadais iomlán agus cumhdaítear réimse faoi leith iontu amhail riosca ráta úis, creidmheasa, leachtachta, agus malairte eachtraí.

Praghasriosca

Tá an Grúpa nochta do phraghasriosca tráchtearraí mar thoradh ar a oibríochtaí. Mar sin féin, ag cur san áireamh méid oibríochtaí an Ghrúpa, sáraíonn na costais a bhaineann leis an nochtadh do phraghasriosca tráchtearraí tairbhí féideartha ar bith. Déanfaidh na Stiúrthóirí athbhreithniú ar oiriúnacht an pholasaí seo má thagann athrú ar bith ar mhéid nó ar chineál na n-oibríochtaí. Níl an Grúpa nochta do phraghasriosca urrúis chothromais ar bith toisc nach bhfuil infheistíochtaí cothromais liostaithe nó infheistíochtaí cothromais ar bith eile ina sheilbh.

An riosca malairte eachtraí

Is é an Euro airgeadra tuairiscithe Bhord na Móna. Is é polasaí an Ghrúpa an tionchar ag éagsúlachtaí ábhartha a thagann as gluaiseachtaí malairte eachtraí a íoslaghdú. Tá an Grúpa nochta do rioscaí malairte eachtraí le linn gnáthchúrsaí gnó, go príomha ar dhíolachán agus ar cheannachán steirling agus dollar SAM araon. Tá fálaithe eacnamaíocha nádúrtha áirithe ann laistigh den Ghrúpa agus is é polasaí an Ghrúpa na hairgeadraí a mheaitseáil agus a fhálú ar fud rannóga éagsúla. Ag deireadh na bliana, bhí fiachas ráta sheasta $350,000,000 ag an nGrúpa a fálaíodh le socruithe babhtála.

Riosca creidmheasa

Déanann an Grúpa scrúdú leanúnach ar a pholasaithe maidir le creidmheas i bhfianaise na ndálaí eacnamaíocha atá ag athrú ina n-oibríonn an Grúpa. Tá clár leanúnach ag an Lucht Bainistíochta, le faomhadh ón mBord, maidir le bearta maolúcháin chun rioscaí creidmheasa sainaitheanta a laghdú lena n-áirítear feabhas ar thuairisciú eisceachtaí agus úsáid uathoibríoch teorainneacha creidmheasa chun riosca a bhainistiú. Ina theannta sin, tá árachas úis i bhfeidhm do mhórchustaiméirí an Ghrúpa.

Riosca Contrapháirtí

Tá an Grúpa nochta do riosca creidmheasa ó na contrapháirtithe lena sealbhaíonn sé a chuntais bhainc agus lena ndéanann sé idirbhearta laistigh de mhargaí airgeadais. Is é polasaí Bhord na Móna bainistiú leanúnach a dhéanamh ar riosca contrapháirtí trí thosca ábhartha a chur san áireamh, lena n-áirítear rátálacha creidmheasa. Déanann Bord na Móna monatóireacht agus tomhas ar a theorannacha contrapháirtí go géar, go háirithe leis na hinstitiúidí airgeadais go léir a gcuirtear taiscí airgid thirim iontu. Déantar an mhír seo a athbhreithniú agus a phlé ag cruinnithe Boird.

Riosca Leachtachta

Gineann oibríochtaí an Ghrúpa airgead. Go stairiúil d’úsáid an Ghrúpa an t-airgead tirim seo d’fhonn fiachas meántéarmach agus fadtéarmach a aistarraingt agus d’fhonn caiteachas caipitil a mhaoiniú. Faigheann an Grúpa maoiniú go príomha anois trí fhiachas gearrthéarmach agus meántéarmach agus rachaidh an fiachas seo in aibíocht idir 2013 agus 2019. Tá na Stiúrthóirí sásta go bhfuil go leor foinsí maoinithe ag an nGrúpa lena chur ar a chumas oibríochtaí reatha agus caiteachas caipitil beartaithe a mhaoiniú.

Riosca ráta úis agus sreabhadh airgid

Tá polasaí ag an nGrúpa 50 faoin gcéad ar a laghad d’fhiachas a choinneáil ag ráta seasta d’fhonn cobhsaíocht sreafaí airgid a chinntiú agus riosca ráta úis a bhainistiú dá bharr. Trí shraith babhtálacha ráta úis, shocraigh an Grúpa na rátaí úis ar a fhiachas ar fad. Amhail mí an Mhárta 2013, shocraigh an Grúpa 100% (2012: 100%) dá fhiachas láithrithe phríobháidigh. Lena chois sin féachann an Grúpa leis an riosca um maoiniú neamhchinnte ina oibríochtaí a íoslaghdú trí iasachtú a dhéanamh laistigh de leathadh na dtréimhsí aibíochta. Úsáidtear ionstraimí airgeadais leis an riosca ráta úis agus airgeadais a bhainistiú. Ní ghlacann an Grúpa páirt i ngníomhaíocht amhantrach agus tá polasaí oibriúchán na cistíochta drogallach roimh rioscaí.

Scairshealbha na Stiúrthóirí agus an Rúnaí

Leanann Plean um Scair-Úinéireacht d’Fhostaithe (ESOP) Bhord na Móna de 5% d’iomlán na ngnáthscaireanna a shealbhú i mBord na Móna thar ceann 2,102 rannpháirtí incháilithe (fostaithe atá ag fónamh agus fostaithe atá éirithe as) in Iontaobhas Scairúinéireachta d’Fhostaithe Bhord na Móna nó i Scéim Roinnte Brabúis Fhaofa (APPS).

Tá an tUasal P Bennett, an tUasal P Fox, an tUasal P McEvoy agus an tUasal Colm Ó Gógáin agus an Rúnaí ina rannpháirtithe ar Phlean um Scair-Úinéireacht d’Fhostaithe Bhord na Móna agus tá leithdháileadh barúlach de 1,771 gnáthscair acu i mBord na Móna cpt atá sealbhaithe i Scéim Roinnte Brabúis Fhaofa Bhord na Móna. Ní raibh leasanna ar bith ag na Stiúrthóirí eile nó ag a dteaghlach i scaireanna Bhord na Móna cpt nó i gcuideachta ar bith eile de chuid an Ghrúpa le linn na bliana dar críoch an 27 Márta 2013.

Cóid Iompair

Bhí an Cód Iompair d’Fhostaithe fós i bhfeidhm le linn na bliana airgeadais 2013. Glacadh Cód Iompair do Stiúrthóirí i mí Aibreáin 2002 agus tá sé fós i bhfeidhm.

Acmhainní Daonna

Cuireann Bord na Móna a pholasaithe maidir le hAcmhainní Daonna i bhfeidhm ar mhodh comhairleach agus comhoibríoch ina dtugtar meas do thábhacht ár ndaoine agus a bhfeidhmíochta. Tá sé d’aidhm ag an nGrúpa torthaí tráchtála láidre a bhaint amach trí chur chuige gairmiúil a bheidh spreagtha ag feidhmíocht.

Mar a bhíonn sé i gcónaí, choinnigh Bord na Móna a chaidrimh atá bunaithe ar chomhpháirtíocht le fostaithe agus lena ionadaithe cumainn agus é seo á aithint mar mhodh éifeachtúil lenár ndúshláin ghnó a shárú.

Lean Bord na Móna d’fheabhas a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht ag an obair trí aird sheasta a thabhairt ar phróisis oibre shábháilte, oiliúint agus díriú seasmhach ar iompraíochtaí pearsanta freagracha. Lena chois sin, lean an Grúpa a chlár um Shláinte agus Folláine, atá deartha chun feabhas a chur ar fholláine na bhfostaithe aonair. I rith na bliana, bhunaigh an Bord fochoiste den Bhord chun athbhreithniú agus maoirseacht a dhéanamh ar shláinte agus sábháilteacht.

Seirbhísí Cáilíochta agus Custaiméirí

Tá polasaí glactha ag an mBord go bhfaighidh Bord na Móna an creidiúnú ISO agus/nó creidiúnú ábhartha ar bith eile dá ngníomhaíochtaí go léir go deonach.

Ghlac an Grúpa an Cód Cleachtais maidir le Seachadadh Seirbhísí chuig Custaiméirí Cuideachtaí Stáit Tráchtála.

Gnóthas Leantach

Tar éis dó fiosruithe a dhéanamh, creideann an Bord go bhfuil acmhainní imleora ag Bord na Móna cpt chun leanúint ar aghaidh lena oibríochtaí go ceann i bhfad agus go bhfuil sé iomchuí leanúint ar aghaidh ag glacadh le bonn an ghnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú.

Teagmhais tar éis an Chláir Chomhardaithe

Níor tharla aon teagmhas idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta ar ar thug an Bord faomhadh do na ráitis airgeadais 2013, a d’eileodh nochtadh nó coigeartú do na ráitis airgeadais.

Taifid Chuntasaíochta

Trí fhoireann chuntasaíochta le saineolas cuí a fhostú agus acmhainní dóthanacha a sholáthar don fheidhm airgeadais, creideann na stiúrthóirí go bhfuil riachtanais Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, maidir le leabhair chuntais comhlíonta acu. Coinnítear na leabhair chuntas ag oifig chláraithe an Ghrúpa, an Phríomhshráid, an Droichead, Co. Chill Dara.

Íoc Pras Cuntas

Admhaíonn na Stiúrthóirí a bhfreagracht as comhlíontacht a chinntiú, i ngach ponc ábhartha, le forálacha Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 (I.R. Uimh. 388 de 2002) ("na Rialacháin"). Cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm chun na dátaí ar a mbeidh sonraisc dlite i gcomhair íocaíochta a shainaithint agus chun a chinntiú go ndéantar na híocaíochtaí faoi na dátaí sin. Soláthraítear dearbhú réasúnta i nósanna imeachta dá leithéidí i gcoinne neamhchomhlíonadh ábhartha na Rialachán. Ba é an polasaí íocaíochta le linn na bliana a bhí faoi athbhreithniú cloí le ceanglais na Rialachán.

An tAcht Toghcháin, 1997

Ní dhearna an Bord aon síntiúis pholaitíochta le linn na bliana.

Iniúchóirí

Ceapadh KPMG, Cuntasóirí Cairte, mar iniúchóir don Ghrúpa i mí na Nollag, 2012. De réir Alt 160(2) d’Acht na gCuideachtaí, 1963, leanfaidh KPMG de bheith in oifig.

Thar ceann an Bhoird:

Sínithe:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta

27 Meitheamh 2013