TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Ráiteas faoi Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí maidir le Tuarascáil
na Stiúrthóirí agus na Ráitis Airgeadais

Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus chuideachta a ullmhú, de réir dlí agus rialacháin infheidhme.

Ceanglaíonn dlí Cuideachtaí ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais an Ghrúpa agus na máthairchuideachta a ullmhú do gach bliain airgeadais. Faoin dlí sin, thogh na stiúrthóirí go n-ullmhódh siad na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus chuideachta de réir Chleachtas Cuntasaíochta a nGlactar go Ginearálta leis in Éirinn, atá comhdhéanta de dhlí infheidhme agus na caighdeáin chuntasaíochta arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus atá fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Ceanglaíonn an dlí go dtabharfadh ráitis airgeadais an Ghrúpa léargas cóir ar staid airgeadais agus fheidhmíocht an Ghrúpa. Maidir leis na ráitis airgeadais sin, soláthraítear in Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012, gurb éard atá i dtagairtí sa rannán den Acht sin a bhaineann le ráitis airgeadais ag tabhairt léargas fírinneach cóir ná tagairtí dá léiriú cóir a bhaint amach. De réir an dlí, ní mór a bheith i ráitis airgeadais na cuideachta léargas fírinneach cóir ar ghnóthaí na Cuideachta.

Agus gach ceann de na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus chuideachta á n-ullmhú, ceanglaítear an méid seo a leanas ar na stiúrthóirí:

  • polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach;
  • breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh, agus
  • na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh an Chuideachta de bheith i mbun gnó.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuí chuntas a choinneáil, ina léirítear, le cruinneas réasúnta ag tráth ar bith, staid airgeadais na Cuideachta agus an Ghrúpa ina gcuirtear ar a gcumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais seo le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012. Tá na stiúrthóirí freagrach chomh maith as sócmhainní an Ghrúpa a chosaint agus dá bhrí sin as bearta réasúnta a dhéanamh maidir le calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Tá na stiúrthóirí freagrach freisin as tuarascáil stiúrthóirí a ullmhú a chloíonn le riachtanais Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar láithreán Gréasáin Bhord naMóna. D’fhéadfadh an reachtaíocht i bPoblacht na hÉireann trína rialaítear ullmhú agus scaipeadh na ráiteas airgeadais a bheith difriúil ón reachtaíocht i ndlínsí eile.