TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta
Athbhreithniú Gnó - Anua

Is príomhsholáthraí é Anua maidir le dearadh, déantúsaíocht agus suiteáil punainne de theicneolaíochtaí difreáilte agus inbhuanaithe a chuireann réitigh aeir ghlain agus uisce ghlain ar fáil san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh.

Innovation with a fresh approach

Mar Anua, táimid ag dul isteach i nglúin nua nuálaíochta le cur chuige úr maidir leis an dóigh a ndéanaimid gnó. Is tráthúil dúinn anois athnuachan a dhéanamh ar ár gcuid iarrachtaí chun an timpeallacht nádúrtha a chaomhnú, ar an dóigh a dtugaimid faoi ghnó a fhorbairt agus ár rannpháirtíocht i mbainistíocht acmhainní inbhuanaithe a mhéadú.

Air & Odour 
Abatement Water and 
wastewater

"In ainneoin na ndúshlán, bhí fás 12% ar ioncam. Feabhsaíodh é le hardú ar fud an ghnó bolaidh agus le méadú beag ar mhuinín i margadh SAM, rud as ar tháinig feabhsú ar an earnáil fuíolluisce."

Dúshláin

Cor Chun Donais Tógála
Feidhmíonn Anua i dtimpeallacht mhargaidh an-dúshlánach mar a bhfuil a phunann táirgí spriocdhírithe ar ghníomhaíocht tógála san earnáil chónaithe, tráchtála, bhardasach/fóntas agus tionsclaíochta. Is íslithe atá na margaí seo faoi láthair mar thoradh ar an timpeallacht mhaicreacnamaíoch.

Téarnamh Eacnamaíoch
Is dóchúil go leanfar ar aghaidh leis an neamhchinnteacht eacnamaíoch i rith 2014. Tá roinnt fianaise ar ardú i margaí áirithe a bhfreastalaímid orthu agus tabharfaimid tosaíocht dár bhfócas ar na deiseanna seo sa bhliain romhainn.

Éachtaí

Fás Díolachán
In ainneoin na ndúshlán, bhí fás 12% ar ioncam. Feabhsaíodh é le hardú ar fud an ghnó bolaidh agus le méadú beag ar mhuinín i margadh SAM, rud as ar tháinig feabhsú ar an earnáil fuíolluisce. Lean an gnó air ag díriú ar fheabhsú corrlaigh agus ar chomhdhlúthú gnó i rith na bliana.

Aer Glan/Uisce Glan na Ríochta Aontaithe
Tar éis athstruchtúrú a dhéanamh ar ghnó an aeir ghlain, bhain Anua fás suntasach amach sna deighleoga fóntas agus tionsclaíochta den mhargadh. Tacaíonn píblíne ioncaim láidir leis, a aimsíodh don bhliain 2014. In earnáil an uisce ghlain, chruthaigh tionscnaimh rialtais na Ríochta Aontaithe soirbheachas i leith fáis in earnáil na tithíochta príobháidí.

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha
Tá aonad gnó athmhúnlaithe Anua bunaithe ar Éirinn agus an Ríocht Aontaithe a bheith ar an margadh intíre, a bhfreastalaítear air ó Bridgewater, sa Ríocht Aontaithe, agus i nDroichead Nua in Éirinn. Freastalaítear ar mhargaí geografacha eile go cianda agus, chuige seo, cuireadh socruithe nua comhpháirtíochta dáileora i bhfeidhm i Meiriceá Thuaidh agus i mórthír na hEorpa. Cabhróidh sé seo le fás díolachán a spreagadh.

Tiomantais

Teicneolaíocht agus Nuálaíocht
Leagann Anua tiomantas láidir do agus béim shuntasach ar shainaithint agus ar fhorbairt a dhéanamh ar theicneolaíochtaí aeir ghlain agus uisce ghlain atá nua agus atá ann cheana. Cinnteoidh sé seo go gcoinneoidh Anua buntáiste iomaíoch agus go gcomhlíonfaidh sé dúshláin chomhshaoil agus chustaiméirí na margaí atá ag athrú.

Seirbhís do Chustaiméirí
Leanfaidh an gnó ar aghaidh ag feabhsú chaighdeán a chumais um thacaíocht agus sheirbhís do chustaiméirí. Taispeánfaidh Anua a fheabhas seirbhíse oibríochta agus allamuigh i ngach ceann de na margaí a bhfreastalaíonn sé orthu le linn dó amhlaidh a dhéanamh.

Rannpháirtíocht Rialála
Éilítear ar Anua fanacht ar an eolas faoin dinimic timpeallachta rialála ina mhargaí éagsúla a bhíonn ag síorathrú. Éilíonn sé seo teagmháil le raon leathan páirtithe leasmhara rialála, lena n-áirítear coiste Eorpach WG41 a cheapann nósanna imeachta agus beartas tástála maidir le deimhniú CEN (an Coiste Eorpach um Chaighdeánú) ar tháirgí cóireála fuíolluisce. Cuimsíonn an coiste baill de Chomhlachas na hÉireann um Chóireáil Uisce, de British Water, agus den Rainwater Harvesting Association sa Ríocht Aontaithe. Sna Stáit Aontaithe, áirítear leis na páirtithe leasmhara rialála Comhchoiste na Fondúireachta Náisiúnta Sláintíochta (an NSF) um Chóireáil Fuíolluisce agus Virginia Sewer Advisory Committee.