TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta
Athbhreithniú Gnó - Bunábhar

Soláthraítear ábhair mhóna agus bhithmhaise i ngnó an Bhunábhair i gcomhair na giniúna leictreachais i stáisiún cumhachta Éadan Doire Bhord na Móna, agus dhá stáisiún cumhachta BSL ag Uíbh Fhailí Thiar agus ag Loch Rí. Soláthraítear móin sa ghnó chomh maith dár nGnóthaí Miondíola agus Comhshaoil lena húsáid i dtáirgí teasa, gairneoireachta agus fuíolluisce.r treatment products.

 

Innovation with a fresh approach

Tá Bord na Móna tiomanta d’úsáid a bhaint as 300,000 tonna de bhithmhais in aghaidh na bliana faoi 2015 ag Éadan Doire (30% comhadhaint), agus beidh suas go dtí 500,000 tonna ag teastáil don ghléasra faoi 2020.

 Feedstock Icons

"Bhí an drochfhómhar móna in 2013 gan fasach i stair Bhord na Móna. De dheasca an ardleibhéil bháistí le linn an tsamhraidh, ní raibh táirgeacht an fhómhair ach cothrom le 37% den sprioc bhliantúil."

Dúshláin

Fómhar Móna
Bhí an drochfhómhar móna in 2013 gan fasach i stair Bhord na Móna. De dheasca an ardleibhéil bháistí le linn an tsamhraidh, ní raibh táirgeacht an fhómhair ach cothrom le 37% den sprioc bhliantúil. Rinne sé sin difear mór don staid stoic agus, mar gheall air sin, bhí sé dúshlánach dár slabhra soláthair freastal ar éilimh sholáthair chustaiméirí, go háirithe le linn míonna geimhridh.

Bunathrú Gnó
Tá dúshláin shuntasacha amach anseo roimh an ngnó de bharr roinnt príomhthiománaithe margaidh – deireadh na gcomhaontuithe soláthair bhreosla móna le custaiméirí is stáisiúin chumhachta, meicníocht tacaíochta móna na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí (PSO), agus an stádas seolta tosaíochta atá ag na trí stáisiún cumhachta dóite móna. Tá dúshlán breise a bhaineann leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an gcáin charbóin ar dhíolachán brícíní agus a bhaineann le caolú móna ar na meáin fáis mhiondíola. Éileofar ar Bhunábhar an gnó a bhunathrú ina mhúnla oibriúcháin solúbtha ar chostas níos ísle d’fhonn todhchaí inbhuanaithe a chinntiú.

Slabhra Soláthair Bhithmhaise/Caolú Móna
D’fhonn a straitéis i leith caolú móna agus comhadhainte a chomhlíonadh, agus d’fhonn tacú lenár bhfís atá in ‘Conradh leis an Dúlra’, tá sé riachtanach go gcruthaíonn Bunábhar comhaontais chun slabhraí soláthair tháirgí bithmhaise dúchasacha agus allmhairithe a bhunú ar an gcaighdeán agus ar an bpraghas ceart.

 

Éachtaí

Infhaighteacht an tSoláthair Mhóna
Beag beann ar an drochfhómhar in 2013 agus ar chomhoibriú na bpríomhchustaiméirí amhail an BSL, d’fhreastail Bunábhar ar riachtanais chustaiméirí trí mhéadú a dhéanamh ar thonnáiste soláthair bhithmhaise agus tríd an líonra iompair bhóithre agus iarnróid a sceidealú chun soláthar cuí tráthúil na móna is fearr agus a bhí ar fáil a chinntiú.

Ullmhúchán Táirgthe
De bharr staid chriticiúil an stoic mhóna, chuireamar roinnt beart i bhfeidhm chun an uasacmhainn táirgeachta a chinntiú do shéasúr fómhair na bliana seo chugainn. Méadaíodh an limistéar atá ar fáil le haghaidh táirgthe agus athchumraíodh na limistéir phortaigh a bhí ann cheana féin d’fhonn táirgeacht mhóna agus méideanna stoc-chairn a uasmhéadú. D’infheistíomar i mbonneagar agus i dtrealamh breise freisin. Dá bhrí sin, mhéadaigh spriocanna táirgeachta féideartha ó 3.6 milliún tonna in 2013 go 4 milliún tonna do shéasúr fómhair an tsamhraidh, 2013.

Bunathrú Gnó
Mar chuid den phróiseas bunathraithe gnó a bhí pleanáilte, rinne Bunábhar dul chun cinn ar an tionscadal um athstruchtúrú Bainistíochta Sócmhainní. Laghdaíodh costais agus tosaíodh an bhaint ball foirne ó roinnt ceardlann i gcomhréir leis an bplean. Bhí comhairliúchán fairsing agus rannpháirtíocht fhairsing le fostaithe taobh thiar den chlár bunathraithe seo ar mhaithe le múnla gnó amach anseo atá rathúil agus inbhuanaithe a chinntiú.

Soláthar Bithmhaise
B’ionann an soláthar bithmhaise agus 223,000 tonna fuinnimh. Mar thoradh air sin, bhain Powergen ráta comhadhainte de 22% amach, rud a bhí i bhfad níos airde ná an sprioc 18% don bhliain.

Bainistíocht Fuinnimh
Mar chuid d’iarrachtaí Bunábhair chun a lorg fuinnimh a laghdú, fuair oibreacha Chluain Creamha Creidiúnú Bainistíochta Fuinnimh ó SEAI.

 

Tiomantais

Leanann an gnó Bunábhair ar aghaidh lena thiomantais a dhíriú ar cheithre phríomhréimse:

- Ár gCustaiméirí: Mar thoradh ar ár gclár oibre bunathraithe leanúnach, soláthraíonn Bunábhar táirgí ardchaighdeáin ar phraghsanna iomaíocha do chustaiméirí a oibríonn i dtimpeallacht ghnó atá ag éirí níos deacra agus níos dúshlánaí.

- Ár bhFostaithe: Déanann Bunábhar iarracht ionad oibre sábháilte agus córais oibre shábháilte a chur ar fáil do gach fostaí. Leanann an gnó le clár athraithe a chur i bhfeidhm, rud a chinnteoidh fostaíocht inbhuanaithe sa todhchaí.

- Ár bPobail: Tá an gnó tiomanta d’ardleibhéal freagrachta corparáidí a choimeád ar bun sna pobail ina n-oibrímid.

- Ár gComhshaol: Tá an gnó tiomanta d’íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar a imríonn ár n-oibríochtaí ar an gcomhshaol agus do gach coinníoll ár gceadúnas comhshaoil a chomhlíonadh. Tá sé sin ar aon dul le fís Bhord na Móna ‘Conradh leis an Dúlra’. Agus é ar an aon táirgeoir móna atá ceadúnaithe ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) in Éirinn, déanann Bunábhar díchoimisiúnú agus athshlánú ar phortaigh de réir mar a chríochnaíonn siad táirgeadh móna, rud a sholáthraíonn luach taitneamhachta suntasach do phobail áitiúla agus a chuireann sócmhainn luachmhar ar leith leis an stoc bithéagsúlachta náisiúnta.