TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Achoimre Airgeadais

 

%

2013

2012

 

Athrú

€’000

’000

 

 

 

 

Láimhdeachas

11.0%

426,120

383,826

Tuilleadh roimh ús, cháin, dhímheas agus amúchadh (EBITDA) roimh mhíreanna eisceachtúla

34.6%

82,305

61,146

EBITDA

0.2%

61,244

61,146

Brabús/(caillteanas) oibriúcháin

741.8%

23,508

(3,663)

Brabús/(caillteanas) roimh cháin

198.4%

12,532

(12,742)

Glanbhrabús/(glanchaillteanas) i ndiaidh cánach

157.8%

9,232

(15,975)

Cistí na scairshealbhóirí

-4.2%

173,672

181,321

Glanfhiachas

-74.5%

(17,035)

(66,714)

 

 

 

 

Cóimheasa

 

2013

2012

EBITDA/láimhdeachas

 

14.4%

15.9%

Olltoradh ar ghlanchaipiteal úsáidte

 

17.6%

-1.2%

Fiachas/Cothromas

 

9.8%

36.8%

Clúdach EBITDA/úis (amanna)

 

6.2

5.8

Cóimheas reatha (amanna)

 

1.4

1.9

 

 

 

 

 

 

2013

2012

Costais phárolla €’000 (méid comhlán chostais phinsin an fhostóra)

 

101,747

109,103

Costais phárolla €’000 (méid glan chostais phinsin an fhostóra)

 

97,018

105,747

Líon daoine fostaithe ag an mbuaic

 

2,386

2,468

Meánlíon fostaithe

 

2,044

2,141


Láimhdeachas

 

2013

2012

 

’milliún

’milliún

 

 

 

Powergen

76.1

71.3

Bunábhar

75.3

62.9

Miondíol

189.3

171.6

Gnóthú Acmhainní

71.6

65.5

Anua Comhshaol & Eile

13.8

12.5