TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Clár Comhardaithe an Ghrúpa
amhail an 27 Márta 2013

Nóta

an 27 Márta 2013

an 28 Márta 2012

’000

’000

Sócmhainní seasta

Sócmhainní doláimhsithe

7

19,338

16,402

Sócmhainní inláimhsithe

8

244,333

244,935

Maoine infheistíochta

9

7,750

8,660

Sócmhainní airgeadais

10

976

1,193

 

272,397

271,190

 

Sócmhainní reatha

 

Stoic

11

55,228

95,599

Féichiúnaithe

12

76,047

72,162

Airgead sa bhainc agus ar láimh

 

247,171

196,326

 

378,446

364,087

Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

13

(117,530)

(87,040)

Glansócmhainní reatha

 

260,916

277,047

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

 

533,313

548,237

Creidiúnaithe - méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

14

(254,440)

(275,141)

Soláthairtí do dhliteanais

17

(53,664)

(49,692)

Glansócmhainní roimh shócmhainní agus dhliteanais na gcistí pinsin

 

225,209

223,404

Glansócmhainn na gcistí pinsin

25

0

976

Glandliteanas na gcistí pinsin

25

(51,943)

(42,218)

Glansócmhainní tar éis shócmhainní agus dhliteanais na gcistí pinsin

 

173,266

182,162

 

Caipiteal agus cúlchistí

 

Scairchaipiteal glaoite

18

82,804

82,804

Scairbhiseach

18

1,959

1,959

Cuntas brabúis agus caillteanais

 

88,909

96,558

Ciste gnáthscaire na scairshealbhóirí

 

173,672

181,321

Leas na scairshealbhóirí mionlaigh:

 

Leas gnáthscaire

19

(406)

(397)

Leas neamh-ghnáthscaire

19

0

1,238

(406)

841

173,266

182,162

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta