TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa
Don bhliain dar críoch an 27 Márta 2013

Nóta

2013

2013

2013

Iomlán

2012

Iomlán

Roimh mhíreanna eisceachtúla

Míreanna eisceachtúla (Nóta 2)

’000

’000

’000

’000

Oibríochtaí a leanann ar aghaidh

Láimhdeachas

2

428,663

(2,543)

426,120

383,826

Costas ar dhíolacháin

2

(303,723)

(20,787)

(324,510)

(276,974)

Brabús comhlán

 

124,940

(23,330)

101,610

106,852

Costais leithdháilte

2

(33,167)

0

(33,167)

(31,724)

Costais riaracháin

2

(44,935)

0

(44,935)

(78,791)

Brabús/(caillteanas) oibriúcháin

 

46,838

(23,330)

23,508

(3,663)

Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta

 

0

0

0

1,049

Sciar de chaillteanas an chomhfhiontair

10

(717)

0

(717)

(332)

Brabús/(caillteanas) roimh mhuirir airgeadais agus chánachas

 

46,121

(23,330)

22,791

(2,946)

Ús infhaighte agus ioncam dá shamhail

5

6,133

0

6,133

5,705

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail

5

(15,581)

0

(15,581)

(16,086)

Ioncam airgeadais agus muirir eile

5

(811)

0

(811)

585

Brabús/(caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

 

35,862

(23,330)

12,532

(12,742)

Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí

6

(6,105)

2,796

(3,309)

(3,519)

Brabús/(caillteanas) tar éis cánachais ar ghnáthghníomhaíochtaí

 

29,757

(20,534)

9,223

(16,261)

Leasa mionlaigh gnáthscaire

19

9

0

9

286

Brabús/(caillteanas) don bhliain airgeadais

29,766

(20,534)

9,232

(15,975)

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta