TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Ráiteas maidir le Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána an Ghrúpa
Don bhliain dar críoch an 27 Márta 2013

Nóta

2013

2012

’000

’000

Brabús/(caillteanas) don bhliain airgeadais

9,232

(15,975)

Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin

25

(16,247)

(31,379)

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach

17(e)

1,870

3,864

Athluacháil ar mhaoin infheistíochta

9

0

(2,463)

(Caillteanas)/brabús malartaithe ar aistriú fochuideachtaí coigríche

(4)

216

Caillteanais aitheanta iomlána don bhliain airgeadais

(5,149)

(45,737)

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta