TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách
do Chomhaltaí Bhord na Móna cpt

Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais (na "ráitis airgeadais) Ghrúpa agus Mháthairchuideachta Bhord na Móna cpt don bhliain dar críoch an 27 Márta 2013 ina gcuimsítear cuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa, cláir chomhardaithe an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta, ráiteas maidir le sreabhadh airgid an Ghrúpa, ráiteas maidir le gnóthachain agus caillteanais aitheanta iomlána an Ghrúpa, réiteach gluaiseachtaí an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta i gCistí na Scairshealbhóirí, na polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí gaolmhara. Is é dlí na hÉireann agus caighdeáin chuntasaíochta arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta Glactha go Ginearálta in Éirinn) an creat tuairiscithe airgeadais a úsáideadh agus iad á n-ullmhú.

Tá an tuarascáil seo ullmhaithe do chomhaltaí na Cuideachta amháin mar chomhlacht de réir alt 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990. Chuathas i mbun ár gcuid oibre iniúchta ionas go bhféadfaimis na nithe ar gá dúinn a lua do chomhaltaí na Cuideachta i dtuarascáil iniúchóirí a lua agus ní chun críche ar bith eile. Chomh fada agus atá ceadaithe le dlí, ní ghlacaimid agus ní ghabhaimid freagracht orainn féin maidir le haon duine seachas an Chuideachta agus comhaltaí na Cuideachta mar chomhlacht, as ár n-obair iniúchta, don tuarascáil seo agus do na tuairimí atá déanta againn.

Freagrachtaí Faoi Seach na Stiúrthóirí agus an Iniúchóra

Mar a mhínítear ar dhóigh níos iomláine sa ráiteas faoi fhreagrachtaí na stiúrthóirí atá leagtha amach ar leathanach seo, tá na stiúrthóirí freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais a thugann léargas fíor agus cothrom. Is é ár bhfreagracht iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir cheanglais dlí agus rialacháin chuí agus de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (Ríocht Aontaithe agus Éire). Ceanglaíonn na caighdeáin sin orainn cloí leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta.

Raon feidhme an iniúchta ar na ráitis airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil faoi na méideanna agus faoin nochtadh sna ráitis airgeadais, a mhéid is gá chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé acu trí chalaois nó trí earráid. Áirítear air seo measúnú ar na nithe seo a leanas: cibé acu an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí an Ghrúpa agus na Cuideachta nó nach bhfuil, cibé ar cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad nó nár cuireadh, agus ar nochtadh go leormhaith iad nó nár nochtadh; réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a rinne na stiúrthóirí; agus cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. Ina theannta sin, léamar an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais go léir sa tuarascáil bhliantúil chun aon neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Má thagaimid ar an eolas faoi mhíráiteas nó neamhréireacht ábhartha fhollasach ar bith breathnaímid ar na himpleachtaí a bheidh i gceist dár dtuarascáil.

Tuairim faoi na ráitis airgeadais

Is é ár dtuairim:

  • go dtugann ráitis airgeadais an Ghrúpa léargas fíor agus cothrom, de réir Cleachtas Cuntasaíochta Inghlactha go Ginearálta in Éirinn, ar staid chúrsaí an Ghrúpa agus na Cuideachta amhail an 27 Márta 2013, agus ar bhrabús an Ghrúpa don bhliain dar críoch amhlaidh;
  • go dtugann clár comhardaithe na Máthairchuideachta léargas fíor agus cothrom, de réir Cleachtas Cuntasaíochta Inghlactha go Ginearálta in Éirinn, arna chur i bhfeidhm de réir fhorálacha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012, ar staid chúrsaí an Ghrúpa agus na Cuideachta amhail an 27 Márta 2013, agus
  • gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais go cuí de réir Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012.

Cúrsaí a gceanglaítear orainn tuairisciú fúthu de réir Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012

Fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasamar is gá chun críocha ár n-iniúchta.

Tá clár comhardaithe na Máthairchuideachta ag teacht leis na leabhair chuntas. Is í ár dtuairim gur choinnigh an Mháthairchuideachta leabhair chuí chuntas.

Is í ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais.

Is ionann glansócmhainní na Cuideachta, mar a shonraítear i gclár comhardaithe na Máthairchuideachta ar leathanachseo, agus níos mó ná leath dá scairchaipitil ghlaoite agus, inár dtuairim, ar an mbonn sin ní raibh staid airgeadais ar bith ar an 27 Márta 2013 lena raibh gá faoi Alt 40(1) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 cruinniú ginearálta urghnách de chuid na Cuideachta a thionóil.

Cúrsaí a gceanglaítear orainn tuairisciú fúthu trí eisceacht

Níl aon ní le tuairisciú againn i leith na nithe seo a leanas:

  • Faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2012, ceanglaítear orainn tuairisciú duit más rud é, inár dtuairim, nach ndearnadh nochtaí faoi luach saothair na stiúrthóirí agus faoi idirbhearta a shonraítear leis an dlí.
  • Faoin gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit ("an Cód"), ceanglaítear orainn tuairisciú duit más rud é nach léiríonn an ráiteas maidir leis an gcóras um rialú airgeadais inmheánach a cheanglaítear faoin gCód Cleachtais, mar atá curtha san áireamh i dtuarascáil na stiúrthóirí ar leathanach seo, gur chomhlíon an Grúpa mír 13.1(iii) den Chód agus an bhfuil nó nach bhfuil sé comhsheasmach leis an bhfaisnéis atá ar eolas againn ónár n-obair iniúchóireachta maidir leis na ráitis airgeadais agus tuairiscímid é mura bhfuil.

Laura Gallagher

ar son agus thar ceann
KPMG

Cuntasóirí Cairte, Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil

1, Plás an Stócaigh, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, Éire

27 Meitheamh 2013