TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

cumhacht lár tíre

I rith 2012, chuir Bord na Móna tús le ceann de na tionscadail bhonneagair ba mó in Éirinn in 2012/2013. Is éard atá i dtionscadal fuinnimh ghaoithe Bhord na Móna in Uíbh Fhailí Thoir ná an chéim reatha d’fhorbairt chlár fuinnimh ghaoithe Bhord na Móna. Agus é críochnaithe, beidh sé ar cheann de na feirmeacha gaoithe is mó in Éirinn, agus cuimseoidh sé an tógáil 28 tuirbín gaoithe a sholáthróidh leictreachas éiceabhách do 45,000 teaghlach in Éirinn.

Cruthóidh tógáil thionscadal 80 meigeavata Dhroim Cáithe suas go dtí 150 post, agus coinneofar 12 phost fhadtéarmacha bhreise agus é i bhfeidhm in 2014. Tá an príomhthionscadal fuinnimh ghlais seo mar bhonn agus thaca ag straitéis éagsúlaithe Bhord na Móna, agus cuireann sé freisin le spriocanna fuinnimh in-athnuaite na hÉireann do 2020 a chomhlíonadh

Cuireadh tús le hobair ar thionscadal feirme gaoithe na Breacánaí ag deireadh 2012. Is comhthionscadal Dhroim Cáithe é an Bhreacánach, atá suite ar imeall chontae Chill Chainnigh, na Laoise agus Thiobraid Árann, agus bhí na conraitheoirí céanna bainteach leis an dá thionscadal, cé go mbeidh leathchuid den líon tuirbíní ag an mBreacánach (14 thuirbín i gcomparáid le 28 tuirbín i nDroim Cáithe). San iomlán, méadóidh siad toilleadh chabhlach giniúna Bhord na Móna trí 126 MW agus iad críochnaithe faoi lár na mbliana 2014.

teicneolaíochtaí
éiceabhácha

Is éard atá i dtionscadal Dhroim Cáithe freisin an chéad ordú in Éirinn don leagan is déanaí de Theicneolaíocht Tuirbín Tiomána Dírí de chuid Siemens, atá ar cheann de na teicneolaíochtaí is éifeachtúla ar fáil sa mhargadh. Tá Siemens ar cheann de na soláthraithe tuirbíní is mó ar domhan go hidirnáisiúnta, agus tá sé ag súil le hoibriú le Bord na Móna ar an tionscadal stairiúil seo.

white arrow