TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

1. Comhdhlúthú

2. Brabús/(caillteanas) roimh chánachas

3. Díbhinní

4. Luach saothair na stiúrthóirí

5. (Muirir)/ioncam airgeadais

6. Cánachas

7. Sócmhainní doláimhsithe

8. Sócmhainní inláimhsithe

9. Maoine infheistíochta

10. Sócmhainní airgeadais

11. Stoic

12. Féichiúnaithe

13. Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

14. Creidiúnaithe - méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

15. Iasachtaí bainc, rótharraingtí agus nótaí iasachta neamhurraithe

16. Ioncam iarchurtha - deontais chaipitil

17. Soláthairtí do dhliteanais

18. Scairchaipiteal

19. Leas na scairshealbhóirí mionlaigh

20. Méideanna atá san áireamh sa ráiteas faoi shreabhadh airgid

21. Éadálacha

22. Ceangaltais chaipitil

23. Gealltanais leasa oibriúcháin

24. Ráthaíochtaí agus dliteanais theagmhasacha

25. Scéimeanna pinsin

26. Idirbhearta páirtithe gaolmhara

27. Teagmhais tar éis an Chláir Chomhardaithe

28. Faomhadh an Bhoird

(back to top)