TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1. Comhdhlúthú

Is cuideachta faoi úinéireacht an Stáit é Bord na Móna cpt. Tá 95% de scaireanna na Cuideachta i seilbh ag an Aire Airgeadais. Is le fostaithe an Ghrúpa an 5% eile trí Phlean Úinéireachta Scaireanna na bhFostaithe (ESOP).

Tá ráitis airgeadais Bhord na Móna c.p.t agus a fhochuideachtaí comhdhlúite i ráitis airgeadais an Ghrúpa.

2. Brabús/(caillteanas) roimh chánachas

2013

Comhlán

2013

2013

2013

Míreanna eisceachtúla

2013

Iomlán

2012

Comhlán

2012

2012

Iomlán

Lúide Idir-Ghrúpa

Roimh mhíreanna eisceachtúla

Lúide Idir-Ghrúpa

Oibríochtaí a leanann ar aghaidh

’000

’000

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Láimhdeachas 1

Powergen

76,046

0

76,046

0

76,046

71,340

0

71,340

Bunábhar

137,150

(59,285)

77,865

(2,543)

75,322

121,339

(58,464)

62,875

Miondíol

199,308

(9,967)

189,341

0

189,341

183,344

(11,760)

171,584

Aisghabháil Acmhainní

71,806

(180)

71,626

0

71,626

65,496

0

65,496

Anua-Comhshaoil agus eile

14,170

(385)

13,785

0

13,785

13,026

(495)

12,531

498,480

(69,817)

454,545

(70,719)

Glanláimhdeachas tríú páirtí

428,663

(2,543)

426,120

383,826

Costas ar dhíolacháin

(303,723)

(20,787)

(324,510)

(276,974)

Brabús comhlán

124,940

(23,330)

101,610

106,852

Leithdháileadh costas

(33,167)

0

(33,167)

(31,724)

Costais riaracháin 2

(44,935)

0

(44,935)

(78,791)

Brabús oibriúcháin

46,838

(23,330)

23,508

(3,663)

Míreanna eisceachtúla

Cuireann an Grúpa míreanna ábhartha áirithe i láthair ar leith atá neamhchoitianta de bhua a méide agus a minicíochta i gcomhthéacs na bpríomhoibríochtaí leanúnacha dá chuid. Déantar é seo chun cabhrú le tuiscint ar fheidhmíocht ghnó bunúsach an Ghrúpa ar bhealach níos cruinne agus freagraíonn sé don mhodh ina ndéanann lucht bainistíochta a thorthaí. Úsáideann an Grúpa a bhreithiúnas chun na míreanna faoi leith ba cheart a nochtadh mar mhíreanna eisceachtúla a mheas. Aicmíodh aon mhéideanna a mheastar a bheith "eisceachtúil" sa chuntas brabúis agus caillteanais sa dóigh chéanna ar aicmíodh méideanna neamheisceachtúla den chineál céanna.

Is oibríocht shuntasach laistigh de ghníomhaíochtaí an Ghrúpa é an fómhar móna a bhraitheann ar an aimsir. I rith na bliana, d’eispéirigh an Grúpa méadú ar mhéid na báistí i rith mhíonna an tsamhraidh ó mhí an Mheithimh go mí Lúnasa san áireamh. Bunaithe ar thaifid aimsire a dhátaíonn siar go dtí na 1950í, níor sáraíodh an leibhéal báistí sa tréimhse seo toisc go raibh méadú 100% go 150% os cionn an ghnáthleibhéil ann. Níor ghnóthaigh an Grúpa ach 4% dá fhómhar bliantúil i rith na tréimhse seo i gcomparáid le gnáthfhómhar 60% go 70%. B’ionann an toradh iomlán don bhliain agus 1.4 milliún tonna, is é sin 37% den sprioc agus easnamh 2.4 milliún tonna in aghaidh na sprice. I gcomhréir le beartas cuntasaíochta um chostais eisceachtúla an Ghrúpa, chaith an Grúpa leis an tionchar mar chostas eisceachtúil ag a raibh tionchar 23,330,000 ar an bhfeidhmíocht oibriúcháin agus 20,534,000 ar an mbrabús don bhliain.

1 Eagraítear an Grúpa i gcúig rannán, Bunábhar, Powergen (Giniúint Chumhachta), Miondíol (dá ngairtear Breoslaí agus Gairneoireacht roimhe seo), Aisghabháil Acmhainní agus Anua-Comhshaoil. Tá na hanailísí de réir gnólachta bunaithe ar struchtúr bainistíochta an Ghrúpa. Níl aon anailís ar bhrabús oibriúcháin an Ghrúpa nó sócmhainní trí réimse ghnó ar fáil de réir SSA P 25, ‘Tuairisciú Deighilteach’, toisc go bhfuil na stiúrthóirí den tuairim go ndéanfadh nochtadh den sórt sin dochar mór do leas an Ghrúpa.

2 Áirítear leis na costais riaracháin na nithe seo a leanas:

(i) tar éis gnólachtaí áirithe de chuid an Ghrúpa a mheas, tá athbhreithnithe lagaithe déanta ag an nGrúpa ar shócmhainní an Ghrúpa i gcomhréir le beartais chuntasaíochta an Ghrúpa. Mar thoradh ar an bpróiseas seo tá muirear lagaithe de 910,000 sa bhliain reatha in aghaidh maoine infheistíochta (Nóta 9) (2012: 777,000). B’ionann na muirir lagaithe san iomlán sa bhliain roimhe agus 24,510,000.

(ii) an muirear do chostais atheagraithe agus iomarcaíochta de luach 488,000 (2012: 147,000).

 

2013

2012

’000

’000

Brabús/(caillteanas) roimh chánachas tar éis muirearú/(creidiúnú)

Luach saothair na n-iniúchóirí1

Iniúchadh reachtúil ar ráitis airgeadais an Ghrúpa

265

340

Seirbhísí eile árachais

10

230

Seirbhísí comhairleacha cánach

44

392

Seirbhísí eile neamh-iniúchóireachta

93

171

Léaschíosanna oibríochta

Gléasra agus Innealra

1,502

1,432

Talamh agus foirgnimh

1,182

1,420

Costais foirne2:

Pá agus tuarastail

87,698

95,607

Costais leasa shóisialaigh

9,320

10,140

Costais phinsin

4,729

3,356

101,747

109,103

Costais foirne caipitlithe

(1,555)

(704)

Glanchostais foirne

100,192

108,399

Dímheas (Nóta 8)

35,686

38,399

Lagú de shócmhainní inláimhsithe (Nóta 8)

0

6,876

Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta eile

63

138

Amúchadh sócmhainní doláimhsithe (Nóta 7)

2,501

3,291

Lagú sócmhainní doláimhsithe (Nóta 7)

0

16,857

Lagú maoine infheistíochta (Nóta 9)

910

777

Caiteachas ar thaighde agus ar fhorbairt gnó

4,011

5,664

Deontais chaipitil amúchta (Nóta 16)

(1,361)

(1,391)

Líon na bhfostaithe

2013

2012

An meánlíon fostaithe:

Déantúsaíocht agus táirgeadh

1,527

1,596

Riarachán

517

545

2,044

2,141

Buaic fostaíochta

2,386

2,468

1 D’athraigh an Grúpa iniúchóirí i rith na bliana ó PricewaterhouseCoopers (PwC) go KPMG. Baineann táillí 2013 le KPMG amháin agus baineann táillí 2012 le PwC amháin.

I rith na bliana, fuair an Chuideachta seirbhísí iniúchta ó KPMG ar chostas 10,000 (2012 PwC:10,000).

2 Cuirtear muirear 488,000 (2012: 147,000) i ndáil le costais iomarcaíochta san áireamh i gcostais foirne.

Thabhaigh an Grúpa caillteanas achtúireach 16,247,000 (2012: 31,379,000) ar a scéimeanna pinsin a muirearaíodh chuig ráiteas an Ghrúpa ar ghnóthachain agus chaillteanais aitheanta.

3. Díbhinní

2013

2012

’000

’000

Don Aire Airgeadais

2,375

4,115

Do Bhord na Móna ESOP Iontaobhais Teoranta

125

217

2,500

4,332

 

D’íoc an Chuideachta díbhinn de 0.0383 in aghaidh na scaire i rith na bliana (2012: 0.0664). B’ionann an íocaíocht díbhinne iomlán don bhliain agus 2,500,000 (2012: 4,332,000).

4. Luach saothair na stiúrthóirí

Táillí

Tuarastal

Pá a bhaineann le feidhmíocht

Ranníocaíochtaí na cuideachta do phinsean

Sochair incháinithe

Iomlán

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Stiúrthóirí Feidhmiúcháin

Gabriel D’Arcy

Bliain dar críoch an 27 Márta 2013

13

226

0

58

20

317

Bliain dar críoch an 28 Márta 2012

13

231

0

58

20

322

Táillí

Luach

saothair eile1

Ranníocaíochtaí na cuideachta do phinsean

Iomlán

’000

’000

’000

’000

Stiúrthóirí - Páirteachas Lucht Oibre

"Stiúrthóirí arna gceapadh i gcomhréir leis na hAchtanna um

Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988 (4) - an 27 Márta 2013"

50

319

35

404

"Stiúrthóirí arna gceapadh i gcomhréir leis na hAchtanna um

Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988 (4) - an 28 Márta 2012"

50

441

35

526

Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin

Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin eile (9) - an 27 Márta 2013

90

0

0

90

Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin eile (7) - an 28 Márta 2012

79

0

0

79

Faigheann an Cathaoirleach feidhmiúcháin táille de 21,600 agus faigheann gach Stiúrthóir táille bhliantúil de 12,600. Déantar na méideanna sin a choigeartú ar bhonn pro rata nuair a chuirtear tús nó deireadh le téarma oifige i rith na bliana.

B’ionann an luach saothair iomlán a íocadh le Stiúrthóirí i rith na bliana agus 811,000 (2012: 927,000).

1 Seasann luach saothair eile d’íocaíochtaí arna ndéanamh as róil nach róil stiúrthóirí iad.

5. (Muirir)/ioncam airgeadais

2013

2012

’000

’000

(a) Ús infhaighte agus ioncam dá shamhail

Ús infhaighte

6,133

5,705

(b) Ús iníoctha agus muirir dá shamhail

Rótharraingt bainc

(34)

(148)

Nótaí iasachta neamhurraithe

(15,829)

(15,894)

Amúchadh ar chostais eisiúna

(176)

(176)

Glanús iníoctha

(16,039)

(16,218)

Lúide ús caipitlithe 1

458

132

(15,581)

(16,086)

(c) Ioncam agus muirir airgeadais eile

Ioncam airgeadais eile - scéimeanna pinsin (Nóta 25)

299

1,598

Muirir mhaoinithe ar sholáthairtí (Nóta 17)

(1,110)

(1,013)

(811)

585

Muirir airgeadais, glan

(10,259)

(9,796)

1 Tá an t-ús caipitlithe ag an nGrúpa ar thionscadail chaipitil lena dtógtar tréimhse fhada iad a chur i gcrích. Tá an t-ús san áireamh mar chuid den thomhas costais tosaigh den tsócmhainn sheasta (Nóta 8).