TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

6. Cánachas

2013

2012

’000

’000

Cánachas bunaithe ar bhrabús/(chaillteanas) don bhliain:

Cáin chorparáide na hÉireann

Cáin reatha don bhliain

2,818

2,733

Coigeartuithe i leith blianta roimhe

14

113

2,832

2,846

Cánachas coigríche

Cáin reatha don bhliain

12

9

Coigeartuithe i leith blianta roimhe

0

0

12

9

Cáin reatha iomlán (féach an nóta thíos)

2,844

2,855

Cáin iarchurtha - bunús agus aisiompú difríochtaí uainithe (Nóta 17)

465

664

Cáin ar bhrabúis ar ghnáthghníomhaíochtaí

3,309

3,519

Fachtóirí a mbíonn tionchar acu ar mhuirear na cánach corparáide don bhliain

Brabús/(caillteanas) roimh chánachas

12,532

(12,742)

Ráta caighdeánach de cháin chorparáide don bhliain

12.50%

12.50%

Brabús/(caillteanas) roimh chánachas iolraithe faoin ráta caighdeánach

1,567

(1,593)

Éifeachtaí de:

Speansais nach bhfuil asbhainteach chun críocha cánach

254

722

Dímheas agus amúchadh sa bhreis ar liúntais chaipitil

16

168

Dímheas neamh-incháilithe

984

623

Lagú sócmhainní inláimhsithe agus maoine infheistíochta

114

860

Amúchadh sócmhainní inláimhsithe

312

411

Lagú sócmhainní doláimhsithe

0

2,107

Úsáid de chaillteanais chánach

0

(60)

Difríochtaí maidir le ráta cánachais

5

29

Cáilmheas ranníocaíochta pinsin sa bhreis ar mhuirear costas pinsin

(422)

(525)

Coigeartuithe i leith blianta roimhe

14

113

2,844

2,855

7. Sócmhainní doláimhsithe

Cáilmheas

Sócmhainní doláimhsithe eile

Iomlán

Cáilmheas

Paitinní

Iomlán

2013

2013

2013

2012

2012

2012

AN GRÚPA

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Costas

Ag tús na bliana airgeadais

66,878

503

67,381

64,188

503

64,691

Athaicmiú (Nóta 8)

0

7,355

7,355

0

0

0

Breiseanna

0

1,269

1,269

0

0

0

Mar thoradh ar éadáil (Nóta 21)

0

0

0

2,675

0

2,675

Coigeartú malartaithe

11

0

11

15

0

15

Ag deireadh na bliana airgeadais

66,889

9,127

76,016

66,878

503

67,381

Amúchadh agus Laguithe

Ag tús na bliana airgeadais

50,476

503

50,979

30,326

503

30,829

Athaicmiú (Nóta 8)

0

3,187

3,187

0

0

0

Muirear don bhliain

2,098

403

2,501

3,291

0

3,291

Lagú

0

0

0

16,857

0

16,857

Coigeartú malartaithe

11

0

11

2

0

2

Ag deireadh na bliana airgeadais

52,585

4,093

56,678

50,476

503

50,979

Glanmhéideanna Leabhair

Ag tús na bliana airgeadais

16,402

0

16,402

33,862

0

33,862

Ag deireadh na bliana airgeadais

14,304

5,034

19,338

16,402

0

16,402

Ag tús na bliana, d’athaicmigh an Grúpa a chostais chaipitlithe ar cheangail ghreille ó shócmhainní inláimhsithe go sócmhainní doláimhsithe. B’ionann luach comhlán na gcostas caipitlithe ar cheangail ghreille agus 7,355,000 agus b’ionann an t-amúchadh carntha ag an dáta aistrithe agus 3,187,000 (Nóta 8).

Áirítear le sócmhainní doláimhsithe eile 1,269,000 i leith costas ar cheangail ghreille atá á dtógáil.

Freagraítear don luach carraeireachta cáilmheasa 14,304,000 (2012: 16,402,000) le cáilmheas i ngnó Powergen 6,357,000 (2012: 6,962,000), le cáilmheas sa ghnó um Aisghabháil Acmhainní 7,705,000 (2012: 9,154,000) agus le cáilmheas i ngnó Anua-Comhshaoil 242,000 (2012: 286,000).

I gcomhréir le forálacha FRS 11 - ‘Lagú Sócmhainní Seasta’, rinne an Grúpa athbhreithniú ar an luach carraeireachta cáilmheasa. Measadh go raibh méideanna inghnóthaithe na n-aonad aitheanta lena ngintear ioncam (IGU) bunaithe ar luach in úsáid chomhairimh

lena n-úsáidtear réamh-mheastacháin sreabhadh airgid bunaithe ar na pleananna airgeadais de chúig bliana arna bhfaomhadh ag an mBord. Tá sreabhadh airgid thar cúig bliana eachtarshuite bunaithe ar ráta fáis suthaineachta de 2.3% (2012: 2.3%) agus meánchostas ualaithe de chaipiteal roimh cháin de 9.0% (2011: 9.7%) atá i gcomhréir le hionchas an Grúpa d’fhorbairt mhargaidh agus fás i scaireanna margaidh i gcás inarb infheidhme. Bunaithe ar na hathbhreithnithe seo, ní raibh aon lagú ar an luach carraeireachta cáilmheasa (2012: muirear lagaithe 16,857,000 i leith cáilmheasa laistigh den earnáil um Aisghabháil Acmhainní).

Braitheann an luach measta in úsáid an aonaid ghinte um Aisghabháil Acmhainní ar dhá bhonn tuisceana thábhachtacha, is iad sin an ráta lascaine agus an ráta fáis a thoimhdítear in EBITDA amach anseo a bhfuil athrú réasúnta féideartha ag baint leis a bhféadfadh an méid carraeireachta an méid inghnóthaithe a shárú dá bharr. Sa tábla seo a leanas, léirítear an méid nár mhór don dá bhonn tuisceana seo a athrú ina n-aonar le go mbeadh an luach measta in úsáid an aonaid ghinte um Aisghabháil Acmhainní cothrom leis an méid carraeireachta.

Gluaiseacht ag teastáil sa dá phríomhbhonn tuisceana le go mbeadh an méid carraeireachta cothrom le luach in úsáid:

2013

Ráta lascaine

2%

Fás EBITDA

(7%)

8. Sócmhainní inláimhsithe

Portaigh, Draenáil agus Foirgnimh Tháirgeachta

Líonadh

Talún

Iarnróid, Gléasra agus Innealra

Sócmhainní Giniúna

Talamh ruílse, Riarachán agus Foirgnimh Thaighde

Sócmhainní atá á dtógáil

Iomlán

AN GRÚPA

’000

’000

’000

’000

’000

’000

’000

AR A CHOSTAS

Amhail an 28 Márta 2012

123,600

27,407

236,415

162,523

18,005

11,561

579,511

Athaicmiú (Nóta 7)1

0

0

0

(6,925)

(430)

0

(7,355)

Breiseanna ar a gcostas 2

2,094

937

6,516

367

46

29,415

39,375

Diúscairtí/scoir 3

(223)

0

(7,998)

0

0

0

(8,221)

Aistrithe amach sócmhainní atá á dtógáil

2,800

2,019

4,659

0

0

(9,478)

0

Coigeartú malartaithe

0

0

24

0

(13)

0

11

Amhail an 27 Márta 2013

128,271

30,363

239,616

155,965

17,608

31,498

603,321

Dímheas Carntha

Amhail an 28 Márta 2012

86,428

15,671

175,396

47,200

9,881

0

334,576

Athaicmiú (Nóta 7) 1

0

0

0

(3,187)

0

0

(3,187)

Muirear don bhliain

4,276

3,388

17,333

10,080

609

0

35,686

Diúscairtí/scoir 3

(207)

0

(7,898)

0

0

0

(8,105)

Coigeartú malartaithe

0

0

20

0

(2)

0

18

Amhail an 27 Márta 2013

90,497

19,059

184,851

54,093

10,488

0

358,988

Glanluach Leabhair

Amhail an 28 Márta 2012

37,172

11,736

61,019

115,323

8,124

11,561

244,935

Amhail an 27 Márta 2013

37,774

11,304

54,765

101,872

7,120

31,498

244,333

1 Ag tús na bliana, d’athaicmigh an Grúpa a chostais chaipitlithe ar cheangail ghreille ó shócmhainní inláimhsithe go sócmhainní doláimhsithe. B’ionann luach comhlán na gcostas caipitlithe ar cheangail ghreille agus 7,355,000 agus b’ionann an t-amúchadh carntha ag an dáta aistrithe agus 3,187,000 (Nóta 7).

2 Áirítear le breiseanna:

(i) suim 1,016,000 i leith sócmhainní díchoimisiúnaithe agus athchóirithe (2012: 3,712,000) (Nóta 17)

(ii) chaipitligh an Grúpa costais iasachtaithe 458,000 (2012: 132,000) i leith sócmhainní atá á dtógáil i rith na bliana (Nóta 5). Ba é 7.3% (2012: 7.3%) an ráta úis a cuireadh i bhfeidhm.

3 Baineann scoir/diúscairtí i rith na bliana go príomha le sócmhainní dímheasta go hiomlán.

I gcomhréir leis na forálacha de FRS 15 - ‘Sócmhainní Seasta Inláimhsithe’ rinne an Grúpa athbhreithnithe lagaithe ar shócmhainní inláimhsithe an Ghrúpa. Mar thoradh ar an bpróiseas seo bhí muirear lagaithe de Nialas (2011: 6,876,000 sa ghnó um Ghnóthú Acmhainní agus sa ghnó Anua-Comhshaoil).

 

Portaigh, draenáil agus foirgnimh tháirgeachta

Iarnróid, gléasra agus innealra

Talamh ruílse, riarachán agus foirgnimh thaighde

Iomlán

AN CHUIDEACHTA

’000

’000

’000

’000

Ar a Chostas

Amhail an 28 Márta 2012

559

10,509

6,175

17,243

Breiseanna ar a gcostas

0

513

12

525

Amhail an 27 Márta 2013

559

11,022

6,187

17,768

Dímheas Carntha

Amhail an 28 Márta 2012

0

9,175

3,473

12,648

Muirear don bhliain

0

1,048

260

1,308

Amhail an 27 Márta 2013

0

10,223

3,733

13,956

Glanluach Leabhair

Amhail an 28 Márta 2012

559

1,334

2,702

4,595

Amhail an 27 Márta 2013

559

799

2,454

3,812

9. Maoine infheistíochta

2013

2012

’000

’000

Ag tús na bliana airgeadais

8,660

11,900

Lagú i rith na bliana arna muirearú don ráiteas maidir le gnóthachain agus caillteanais aitheanta iomlána

0

(2,463)

Lagú i rith na bliana arna muirearú don chuntas brabúis agus caillteanais

(910)

(777)

Ag deireadh na bliana airgeadais

7,750

8,660

Luaitear an mhaoin infheistíochta ag luach an mhargaidh amhail an 27 Márta 2013. Ciallaíonn luach an mhargaidh ‘an méid measta ar chóir maoin a mhalartú ar an dáta luachála idir ceannaitheoir toilteanach agus díoltóir toilteanach in idirbheart ar neamhchomaoin tar éis margaíocht chuí inar ghníomhaigh gach páirtí le heolas, go stuama agus gan éigeantas’.

Rinne DTZ Sherry Fitzgerald an luacháil ar leas ruílse an Ghrúpa sa mhaoin agus is luachálaithe cáilithe gairmiúla iad a ghníomhaíonn i gcáil mar luachálaí seachtrach. Rinneadh an luacháil i gcomhréir leis na Caighdeáin Luachála Domhanda d’Institiúid Ríoga na Suirbhéirí Cairte, 8ú hEagrán (an ‘Leabhar Dearg’). Rinneadh an luacháil amhail an 27 Márta 2013 agus tháinig muirear lagaithe 910,000 (2012: 3,240,000) aisti.

Díorthaítear luach margaidh na hinfheistíochta a go príomha ag baint úsáide as idirbhearta margadh inchomparáide ar théarmaí arneamhchomaoin agus as seintimint an mhargaidh. Léiríonn an luacháil, nuair is cuí, an cineál tionónta atá ag áitiú nó ar dóigh gombeidh sé ag áitiú nó go mbeidh sé ina seilbh tar éis cóiríocht fholamh a ligean agus léirítear freisin dearcadh an mhargaidh maidir lena chreidmheasacht agus an saol úsáideach atá fágtha ag an maoin.

10. Sócmhainní airgeadais

2013

2012

AN GRÚPA

’000

’000

Comhfhiontair

Ag tús na bliana airgeadais

1,193

0

Infheistíocht i rith na bliana

500

1,525

Sciar caillteanais an Ghrúpa

(717)

(332)

Ag deireadh na bliana airgeadais

976

1,193

Sciar d’ollsócmhainní

2,025

1,525

Scair d’olldliteanais

(1,049)

(332)

Sciar de ghlansócmhainní

976

1,193

 

2013

2012

Rinneadh na hidirbhearta seo a leanas leis an gcomhfhiontar:

’000

’000

(a) Ceannach seirbhísí

185

253

(b) Soláthar maoinithe

535

1,525

(c) Méideanna infhaighte ón gcomhfhiontar

111

246

(d) Méideanna iníoctha leis an gcomhfhiontar

0

1,525

Corpraíodh Oweninny Power Limited i Meán Fómhair 2011 mar chomhfhiontar idir Fuinneamh Bhord na Móna Teoranta agus Forbairt Gaoithe BSL Teoranta d’fhonn feirm ghaoithe de 172MW a fhorbairt in Abhainn Eidhneach, Co. Mhaigh Eo. Tá tionscadal na feirme gaoithe á fhorbairt ag an gcomhfhiontar agus níor chuir sé leis an trádáil fós.

Ag dáta an chláir chomhardaithe, bhí tiomantas ag an nGrúpa do mhaoiniú breise 1,700,000 a chur ar fáil chun forbairt fheirm ghaothe Abhainn Eidhneach a mhaoiniú.

Gnóthais fhochuideachta

Scaireanna
neamhliostaithe

Stoc
iasachta
in-chomhshóite

Iasachtaí

Iomlán

AN CHUIDEACHTA

’000

’000

’000

’000

Ag tús na bliana airgeadais

6,853

782

87,766

95,401

Aisíocaíocht i rith na bliana

0

(302)

0

(302)

Lagú i rith na bliana

(6,853)

0

0

(6,853)

Ag deireadh na bliana airgeadais

0

480

87,766

88,246

Rinne an Chuideachta athbhreithniú ar luach carraeireachta na n-infheistíochtaí i bhfochuideachtaí amhail an 27 Márta 2013. Mar thoradh ar an athbhreithniú, bhí lagú ar luach na scaireanna neamhliostaithe de 6,853,000 (2012: 18,547,000). Chomh maith leis sin, rinne an Chuideachta athbhreithniú ar luch carraeireachta na n-iasachtaí de 87,766,000 agus níl aon laghdú ar na hiasachtaí.

D’eisigh an fhochuideachta atá faoi úinéireacht 55% den chuideachta, Derryarkin Sand and Gravel Limited, an stoc iasachta in-chomhshóite agus bhí iarmhéid an stoic i seilbh na scairshealbhóirí mionlaigh (Nóta 19). Tá sé in-chomhshóite ag an luach i ngnáthscaireanna i Derryarkin Sand and Gravel Limited trí chomhaontú idir na scairshealbhóirí agus an chuideachta. Fuasclófar an stoc in-chomhshóite go léir nár fuasclaíodh nó nár aistríodh roimhe sin ar chomhleibhéal ag an tráth a rachaidh deich mbliana ón dáta eisiúna in éag, is é sin mí an Mhárta 2013. D’aisíoc Derryarkin Sand and Gravel Limited 302,000 de stoc iasachta leis an gCuideachta i rith na bliana (2012: Nialas). Rinne an Chuideachta athbhreithniú ar luach carraeireachta na n-infheistíochtaí i stoc iasachta in-chomhshóite agus rinne sí an infheistíocht a lagú de Nialas (2012: 730,000).

Is mar a leanas na príomh-fhochuideachtaí agus príomh-chomhfhiontair sa Ghrúpa amhail an 27 Márta 2013:

Fochuideachta

Gnó

Oifig Chláraithe

Scairshealbhóireacht

Fuinneamh Bhord na Móna Teoranta1

Táirgeadh agus díol móna muilnithe

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Móin Alúine Bhord na Móna Teoranta

Táirgeadh agus díol móna muilnithe

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Edenderry Power Limited

Giniúint cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Edenderry Power Operations Limited

Cothabháil na stáisiún cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Cushaling Power Limited

Giniúint cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Renewable Energy Ireland Limited

Giniúint cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

89

Feirm Ghaoithe Dhroim Cáithe Teoranta

Giniúint cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Feirm Ghaoithe na Breacánaí Teoranta

Giniúint cumhachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Breoslaí Bhord na Móna Teoranta1

Táirgeadh, díol agus dáileadh breoslaí soladacha

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

BnM Fuels Limited

Táirgeadh, díol agus dáileadh breoslaí soladacha

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Suttons Oil Limited

Dáileadh ola

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Suttons Limited

Dáileadh ola

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Gairneoireacht Bhord na Móna Teoranta1

Táirgeadh agus díol táirgí gairneoireachta

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Comhshaol Bhord na Móna Teoranta1

Táirgeadh, díol agus suiteáil táirgí comhshaoil

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Táirgí Comhshaoil Bhord na Móna (Ríocht Aontaithe) Teoranta

Díol agus suiteáil táirgí comhshaoil

Bridgewater, Somerset, Sasana

100

Táirgí Comhshaoil Bhord na Móna SAM Crp.

Díol agus suiteáil táirgí comhshaoil

Delaware, SAM

100

Advanced Environmental Solutions (Ireland) Limited1

Aisghabháil acmhainní agus cuideachta athchúrsála

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Maoin Bhord na Móna Teoranta1

Cuideachta shealbhaíochta maoine

Droichead Nua, Co. Chill Dara

100

Derryarkin Sand and Gravel Limited1

Baint agus díol gainimh agus gairbhéil

Droichead Nua, Co. Chill Dara

55

Cuideachta comhfhiontair

Oweninny Power Limited

Giniúint cumhachta

Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2

50

De bhun fhorálacha Alt 17, Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, tá dliteanais a fhochuideachtaí ráthaithe ag an gCuideachta, cé is moite de Suttons Oil Limited. Dá bhrí sin, tá díolúine ag na cuideachtaí seo ó na forálacha comhdaithe d’Alt 7, Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986.

1 Scairshealbhóireacht i seilbh ag Bord na Móna cpt go díreach.