TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

11. Stoic

AN GRÚPA

2013

2012

’000

’000

Bunábhair

15,896

22,020

Obair idir lámha

41

318

Earraí críochnaithe

33,474

67,568

Páirteanna spártha cothabhála

5,817

5,693

55,228

95,599

Níl difríocht shuntasach idir costas athsholáthair stoic agus a luach ar an gclár comhardaithe.

12. Féichiúnaithe

AN GRÚPA

AN CHUIDEACHTA

2013

2012

2013

2012

’000

’000

’000

’000

Féichiúnaithe trádála

60,168

56,801

0

0

Ioncam fabhraithe

6,103

5,256

0

0

Méideanna dlite ó chuideachtaí an Ghrúpa

0

0

261,899

249,909

Méid dlite ag gnóthas comhfhiontair

111

246

9

0

Cáin bhreisluacha

29

0

139

122

Cáin chorparáide

753

385

69

96

Cáin iarchurtha (Nóta 17(e))

1,162

1,290

309

335

Réamhíocaíochtaí

3,156

3,711

1,224

1,259

Féichiúnaithe eile

4,565

4,473

3,530

2,026

76,047

72,162

267,179

253,747

Méideanna dlite mar seo a leanas:

- laistigh de bhliain amháin

74,426

71,709

43,567

59,939

- tar éis níos mó ná bliain amháin

1,621

453

223,612

193,808

76,047

72,162

267,179

253,747

Freagraíonn féichiúnaithe tar éis níos mó ná bliain amháin sa Chuideachta d’iasachtaí a réamhíocadh le fochuideachtaí a aisíocfar ón airgead tirim arna ghiniúint ag na gnóthais. Rinne an Chuideachta athbhreithniú ar in-aisghabhálacht na n-iasachtaí a réamhíocadh le fochuideachtaí agus rinne sí na hiasachtaí a lagú trí 19,348,000 (2012: Nialas).

13. Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

AN GRÚPA

AN CHUIDEACHTA

2013

2012

2013

2012

’000

’000

’000

’000

Iasachtaí (Nóta 15)

20,540

0

19,550

0

Rótharraingt bainc (Nóta 15)

0

0

145,050

102,408

Deontais chaipitil (Nóta 16)

1,358

1,392

0

0

Creidiúnaithe trádála

56,465

51,118

735

1,009

Ioncam iarchurtha

8,465

8,059

194

0

Fabhruithe

18,108

14,990

8,998

8,425

Creidiúnaithe eile

5,472

5,392

0

0

Méideanna dlite do chuideachtaí an Ghrúpa

0

0

56,950

7,834

Méideanna dlite do ghnóthas comhfhiontair

0

1,525

0

0

Creidiúnaithe i leith cánachais agus leas sóisialach (féach thíos)

7,122

4,564

2,350

2,421

117,530

87,040

233,827

122,097

Tá creidiúnaithe i leith cánachais agus leas sóisialach comhdhéanta de:

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT

1,311

1,382

1,296

1,361

Árachais shóisialaigh pá-choibhneasa

969

991

952

967

Cáin chorparáide

1,814

787

0

0

Cáin bhreisluacha

2,926

1,277

0

0

Cánacha eile

102

127

102

93

7,122

4,564

2,350

2,421

14. Creidiúnaithe - méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

AN GRÚPA

AN CHUIDEACHTA

2013

2012

2013

2012

’000

’000

’000

’000

Nótaí iasachta neamhurraithe (Nóta 15)

243,666

263,040

243,666

263,040

Deontais chaipitil (Nóta 16)

10,774

12,101

0

0

254,440

275,141

243,666

263,040

15. Iasachtaí bainc, rótharraingtí agus nótaí iasachta neamhurraithe

Laistigh de bhliain amháin

Idir bliain amháin agus dhá bhliain

Idir dhá bhliain agus cúig bliana

Tar éis níos mó ná cúig bliana

Iomlán

AN GRÚPA

’000

’000

’000

’000

’000

Nótaí iasachta in-chomhshóite (Nóta 20(c))

990

0

0

0

990

Nótaí iasachta neamhurraithe1

19,550

40,569

96,746

106,351

263,216

Amhail an 27 Márta 2013

20,540

40,569

96,746

106,351

264,206

Amhail an 28 Márta 2012

0

19,542

105,216

138,282

263,040

AN CHUIDEACHTA

Rótharraingtí2

145,050

0

0

0

145,050

Nótaí iasachta neamhurraithe1

19,550

40,569

96,746

106,351

263,216

Amhail an 27 Márta 2013

164,600

40,569

96,746

106,351

408,266

Amhail an 28 Márta 2012

102,408

19,542

105,216

138,282

365,448

1 Glanmhéid chostais eisiúna chaipitlithe na nótaí iasachta neamhurraithe. B’ionann luach na gcostas eisiúna caipitlithe agus 675,000 (2012: 851,000) amhail dáta an chláir chomhardaithe.

Ar an 27 Márta 2013 bhí fiach ag ráta seasta de US $355,000,000 (263,891,375 a choibhéis) ag an nGrúpa ag éirí as dhá idirbheart socrúcháin phríobháidigh sna Stáit Aontaithe, a tugadh chun críche an 22 Meitheamh 2006 (US $150,000,000: 117,462,803) agus 6 Lúnasa 2009 (US $205,000,000: 146,428,572). Chun na nochtuithe um ráta malartaithe a fhálú agus chun na rátaí úis bunúsacha a aistriú go dtí rátaí seasta, chuaigh an Grúpa i mbun roinnt socruithe babhtála chun próilfíl aibíochta na nótaí iasachta neamhurraithe a mheaitseáil.

Luach cóir na n-ionstraimí airgeadais:

Is ionann luach cóir agus an méid a d’fhéadfaí ionstraim airgeadais a mhalartú in idirbheart ar neamhchomaoin idir páirtithe atá ar an eolas agus atá toilteanach seachas páirtithe i leachtú nó i ndíol éigeantach. B’ionann luach cóir na sócmhainne malartaithe trasairgeadra amhail an 27 Márta 2013 agus 19,850,000 (2012: 9,924,000). Ar aon dul le beartais chuntasaíochta an Ghrúpa, ní aithnítear luach cóir na n-ionstraimí airgeadais díorthaigh sa chlár comhardaithe.

2 Chuaigh an Chuideachta agus cuid áirithe dá fochuideachtaí isteach i "gComhaontú Ciste Airgeadais" lena mbaincéirí príomha. Folaíonn an Comhaontú Ciste Airgeadais trasghealltanais agus Máistir-Chomhaontú Glanluachála i leith cuntais shainithe atá sa chomhaontú sin.