TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

16. Ioncam iarchurtha - deontais chaipitil

AN GRÚPA

2013

2012

’000

’000

Ag tús na bliana airgeadais

13,493

14,884

Amúchta i rith na bliana (Nóta 2)

(1,361)

(1,391)

Ag deireadh na bliana airgeadais

12,132

13,493

Méideanna dlite mar seo a leanas:

- laistigh de bhliain amháin (Nóta 13)

1,358

1,392

- tar éis níos mó ná bliain amháin (Nóta 14)

10,774

12,101

12,132

13,493

17.Soláthairtí do dhliteanais

AN GRÚPA

Aischur comhshaoil

Atheagrú agus iomarcaíocht

Árachas

Eile

Cáin

iarchurtha

gan cáin

iarchurtha

ar easnamh

pinsin

a áireamh

Iomlán

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Amhail an 28 Márta 2012

32,772

407

7,024

1,670

7,819

49,692

Athaicmiú 1

1,470

0

0

0

0

1,470

Muirear don chuntas brabúis agus caillteanais

2,477

540

1,750

642

(46)

5,363

Creidmheas don chuntas brabúis agus caillteanais

(616)

(52)

(717)

(165)

0

(1,550)

Muirear maoinithe (Nóta 5)

1,110

0

0

0

0

1,110

Caipitlithe i rith na bliana

1,016

0

0

0

0

1,016

Úsáidte i rith na bliana

(1,317)

(733)

(1,206)

(181)

0

(3,437)

Amhail an 27 Márta 2013

36,912

162

6,851

1,966

7,773

53,664

Méideanna dlite mar seo a leanas:

- laistigh de bhliain amháin

5,944

162

6,851

1,966

840

15,763

- tar éis níos mó ná bliain amháin

30,968

0

0

0

6,933

37,901

36,912

162

6,851

1,966

7,773

53,664

AN CHUIDEACHTA

Aischur comhshaoil

Atheagrú agus iomarcaíocht

Árachas

Eile

Cáin iarchurtha gan cáin iarchurtha ar easnamh pinsin

a áireamh

Iomlán

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Amhail an 28 Márta 2012

2,795

19

6,901

125

0

9,840

Athaicmiú1

0

0

0

0

0

0

Muirear don chuntas brabúis agus caillteanais

0

296

1,750

0

0

2,046

Creidmheas don chuntas brabúis agus caillteanais

(503)

0

(657)

0

0

(1,160)

Úsáidte i rith na bliana

(100)

(275)

(1,186)

(125)

0

(1,686)

Amhail an 27 Márta 2013

2,192

40

6,808

0

0

9,040

Méideanna dlite mar seo a leanas:

- laistigh de bhliain amháin

2,192

40

6,808

0

0

9,040

- tar éis níos mó ná bliain amháin

0

0

0

0

0

0

2,192

40

6,808

0

0

9,040

1 Athaicmiú méideanna a cuireadh san áireamh roimhe sin i bhfabhruithe eile (Nóta 13).

(a) Aischur comhshaoil

San áireamh sna costais aischuir chomhshaoil tá:

(i) Costais a thabhófar ag deireadh tréimhse eacnamaíoch na dtailte portaigh. Faoi FRS 12 ‘Forálacha, Dliteanais Theagmhasacha agus Sócmhainní Teagmhasacha’, déantar soláthar do na costais sin nuair a thagann cúinsí chun cinn a mbíonn mar chúis le hoibleagáid faoi cheadúnas I.P.P.C. na cuideachta do dhíchoimisiúnú agus iartáirgeadh móna na dtailte portaigh a aischur. Is ionann luach an tsoláthair agus luach reatha na gcostas a bhaineann le dichoimisiúnú agus le haschur a mheastar sa todhchaí agus 15,772,000 amhail an 27 Márta 2013. Gearrfar na costais sa todhchaí sin don soláthar de réir mar a thabhaítear iad. Cuirtear na costais ar fáil ar bhonn lascainithe agus tá muirear maoinithe san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais agus cuirtear iad leis an soláthar gach bliain.

 

(ii) Aithníodh soláthairtí aischuir comhshaoil eile de 6,742,000 de réir FRS 12 i leith mheasúnú an Ghrúpa ar dhliteanais chomhshaoil maidir le láithreán AES a bhí ann sula bhfuair an Grúpa an láithreáin i mí na Bealtaine, 2007. Tá na forálacha bunaithe ar chostais mheasta leasúcháin sa todhchaí, bunaithe ar chomhairle óna saineolaithe comhshaoil tríú páirtí.

(iii) An costas ar an áis líonta talún a chothabháil tar éis a dúnta (2028) agus an costas ar chaidhpeáil na gceall monaraithe reatha in úsáid. B’ionann íoschostais dhosheachanta an Ghrúpa a rinneadh a thomhas ag luach reatha na méideanna agus 10,091,000 amhail an 27 Márta, 2012. Leanann an Grúpa ag athbhreithniú chomhdhéanamh agus mhéid na gcostas sin a bhféadfadh roinnt fachtóirí tionchair a bheith acu orthu lena n-áirítear athruithe sa reachtaíocht agus sa teicneolaíocht. Rinne an lucht bainistíochta meastachán ar iomlán na gcostas tar éis dhúnadh an láithreáin líonta talún, lena n-áirítear roinnt rudaí amhail monatóireacht, bainistíocht agus ceadúnú gáis agus láisteáit bunaithe ar an gcleachtas agus an teicneolaíocht reatha is fearr atá ar fáil. Níl dátaí íocaíochta na gcostas iarchúraim sin cinnte ach meastar gur tuairim is tréimhse tríocha bliain a bheidh i gceist.

(iv) Aithnítear costais athchóirithe comhshaoil áirithe eile de 2,192,000 de réir fhorálacha FRS 12 – is iad sin, meastachán an Ghrúpa maidir le baint dramhaíola agus na costais bhainistíochta dramhaíola a bhaineann le hachair áirithe dá dtailte. D’fhéadfadh roinnt fachtóirí tionchar a imirt ar na costais sin, lena n-áirítear athruithe sa reachtaíocht agus sa teicneolaíocht. Athbhreithnítear na meastacháin sin ar bhonn bliantúil bunaithe ar chomhairle ó shaineolaithe comhshaoil tríú páirtí.

(v) Déantar soláthar de 1,102,000 do chostais dúnta na stáisiún cumhachta, bunaithe ar an luach reatha de na meastacháin reatha a bhaineann le costais dúnta na stáisiún giniúna ag deireadh a saoil eacnamaíoch úsáidigh. Cuirtear na costais ar fáil ar bhonn lascainithe agus tá muirear maoinithe san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais agus cuirtear iad leis an soláthar gach bliain.

(vi) Déantar soláthar de 1,013,000 do chostais dúnta gléasraí, bunaithe ar an luach reatha de na meastacháin reatha a bhaineann le costais dúnta na ngléasraí brícíní agus muirín gairneoireachta ag deireadh a saoil eacnamaíoch úsáidigh. Cuirtear na costais ar fáil ar bhonn lascainithe agus tá muirear maoinithe san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais agus cuirtear iad leis an soláthar gach bliain.

(b) Atheagrú agus iomarcaíocht

Aithnítear soláthar do chostais atheagraithe agus iomarcaíochta nuair a bhíonn oibleagáid chuiditheach ann. Léiríonn an soláthar an meastachán is fearr ó na Stiúrthóirí maidir le costas na mbeart sin agus táthar ag súil go n-úsáidfear é laistigh den bhliain seo chugainn. San áireamh i bhféichiúnaithe amhail an 27 Márta 2013 tá suim de 194,000 (2012: 254,000) agus tá sé sin in-aisghabhála ón Roinn Fiontair, Trádála agus Nuálaíochta.

(c) Árachas

Baineann an soláthar árachais le héilimh dhliteanais fostóirí, phoiblí agus táirgí atá clúdaithe faoi pholasaí féinárachais an Ghrúpa.

Meastar an soláthar trí mheasúnú de chás faoi chás a chur i gcrích. Áirítear leis an soláthair suim do theagmhais a tabhaíodh ach níor tuairiscíodh amhail dáta an chláir chomhardaithe.

(d) Eile

Clúdaíonn soláthairtí eile costais éagsúla réamh-mheasta barántais, taiscí inaisíoctha agus costais eile, lena n-áirítear costais nach bhfuil tabhaithe fós a bhaineann le hobair ar conradh atá le déanamh.

 

(e) Cáin iarchurtha

Tá an soláthar cánach iarchurtha comhdhéanta de:

AN GRÚPA

AN CHUIDEACHTA

2013

2012

2013

2012

’000

’000

’000

’000

Liúntais chaipitil luathaithe

7,095

7,030

(173)

(175)

Soláthairtí Ginearálta

(353)

(348)

(136)

(160)

Caillteanais chánach neamhúsáidte

(131)

(153)

0

0

Soláthar neamhlascaine maidir le cáin iarchurtha

6,611

6,529

(309)

(335)

Sócmhainn phinsin - dliteanas cánach iarchurtha (Nóta 25)

0

139

Dliteanas pinsin - sócmhainn cánach iarchurtha (Nóta 25)

(6,751)

(5,403)

Cáin iarchurtha lena n-áirítear é sin a bhaineann le heasnamh pinsin

(140)

1,265

Bhí an ghluaiseacht ar cháin iarchurtha mar seo a leanas:

Cáin archurtha ag tús na bliana airgeadais

1,265

4,431

(335)

(281)

Muirear/(creidmheas) cánach iarchurtha sa chuntas brabúis

agus caillteanais gan muirear a bhaineann le pinsin a áireamh

82

139

26

(54)

Muirear cánach iarchurtha sa chuntas brabúis agus caillteanais a bhaineann le pinsin

383

525

0

0

Glan-mhuirear/(glan-chreidmheas) cánach iarchurtha sa chuntas brabúis agus caillteanais

465

664

26

(54)

Cáin iarchurtha ar dhliteanas pinsin sa ráiteas ar ghnóthachain agus caillteanais iomlána aitheanta

(1,870)

(3,864)

0

0

Faoiseamh caillteanais a géilleadh le scairshealbhóir mionlaigh

0

34

0

0

Cáin iarchurtha ag deireadh na bliana airgeadais

(140)

1,265

(309)

(335)

Soláthar cánach iarchurtha

7,773

7,819

0

0

Sócmhainn cánach iarchurtha (Nóta 12)

(1,162)

(1,290)

(309)

(335)

Dliteanas cánach iarchurtha a bhaineann le sócmhainn an chiste pinsin (Nóta 25)

0

139

0

0

Sócmhainn cánach iarchurtha a bhaineann le dliteanas an chiste pinsin (Nóta 25)

(6,751)

(5,403)

0

0

(140)

1,265

(309)

(335)

Amhail an 27 Márta 2013 bhí sócmhainní cánach iarchurtha féideartha eile ag an nGrúpa arb ionann iad agus 1,380,000 (2012: 1,810,000). Níl na sócmhainní sin aitheanta mar gheall ar éiginnteacht maidir le hin-aisghabhálacht.

18. Scairchaipiteal

2013

2012

’000

’000

Údaraithe

300,000,000 gnáthscair ag 1.27 an ceann

380,921

380,921

Leithroinnte agus íoctha go hiomlán

2013

2013

2013

2012

2012

2012

Scair
chaipiteal

Scair bhiseach

Iomlán

Scair
chaipiteal

Scair bhiseach

Iomlán

’000

’000

’000

’000

’000

’000

Ag tús na bliana airgeadais

82,804

1,959

84,763

82,804

1,959

84,763

Ag deireadh na bliana airgeadais

82,804

1,959

84,763

82,804

1,959

84,763

Amhail an 27 Márta 2013 b’ionann an méid iomlán de ghnáthscaireanna a leithroinneadh agus a íocadh go hiomlán agus 65,212,638 (2012: 65,212,638).

I mí na Nollag 2008, bhunaigh Bord na Móna cpt Plean Scair-Úinéireachta Fostaithe (ESOP) chun an eisiúint a éascú de 5% de scairchaipiteal eisithe Bhord na Móna cpt. d’fhostaithe incháilithe na Cuideachta agus dá fochuideachtaí in Éirinn. Cuireadh ar fáil na scaireanna nua-eisithe seo d’fhostaithe in éiric do chlaochlú an ghnó a aontaíodh air agus a baineadh amach ar feadh roinnt blianta roimh 2008.

I mí na Nollag 2008, d’eisigh Bord na Móna cpt 3,260,631 scair do Bord na Móna ESOP Iontaobhaithe Teoranta le haghaidh 6,100,000. San áireamh sna cearta prionsabail a ghabhann le gach scair tá an ceart chuig vóta a chaitheamh ag cruinnithe blianta na scairshealbhóirí, teidlíocht do dhíbhinní ó bhrabúis nuair a dhearbhaítear iad agus ceart chuig rannpháirteachais chomhréireach i mbarrachas nuair a thabharfar chun críche é. Eisíodh na scaireanna ag luach de 1.87 in aghaidh na scaire, agus bhí scairbhiseach de 1,959,000 mar thoradh air. Ar dtús bhí na scaireanna seo ag an Iontaobhas sula ndearnadh iad a leithreasú ar cothrom trí bliana an dáta leithdháilte. I mí na Nollag 2011, leithreasaíodh na scaireanna go léir do na rannpháirtithe incháilithe tríd an Scéim Roinnte Brabúis Faofa i gcomhréir le rialacha na scéime.

19. Leas na scairshealbhóirí mionlaigh

Cothromas

Neamhchothromas

leas

leas

Iomlán

’000

’000

’000

Amhail an 28 Márta 2012

(397)

1,238

841

Sciar an chaillteanais don bhliain airgeadais

(9)

0

(9)

Aisíocaíocht i rith na bliana

0

(248)

(248)

Aistriú chuig dliteanas airgeadais

0

(990)

(990)

Amhail an 27 Márta 2013

(406)

0

(406)

I rith na bliana, aistríodh an sciar leasa mhionlaigh den iasacht neamhchothromais chuig dliteanais reatha mar thoradh ar athrú ar théarmaí.

20. Méideanna atá san áireamh sa ráiteas faoi shreabhadh airgid

((a) Réiteach brabúis oibriúcháin chuig glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2013

2012

’000

’000

Brabús oibriúcháin

23,508

(3,663)

Dímheas sócmhainní inláimhsithe

35,686

38,399

Lagú sócmhainní inláimhsithe

0

6,876

Amúchadh sócmhainní doláimhsithe

2,501

3,291

Lagú sócmhainní doláimhsithe

0

16,857

Lagú maoine infheistíochta

910

777

Comaoin neamhairgid thirim i leith gnóthas éadála (Nóta 21)

0

(1,626)

Brabús ar dhíol sócmhainní seasta

(63)

(172)

Amúchadh deontas caipitil

(1,361)

(1,391)

Difríocht idir muirir agus íocaíochtaí soláthraithe

1,486

(362)

Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid thirim

(3,762)

(2,603)

Laghdú/(méadú) ar stoic

40,371

(12,482)

(Méadú)/laghdú ar fhéichiúnaithe

(2,141)

2,690

Méadú/(laghdú) ar chreidiúnaithe

11,333

(4,325)

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

108,468

42,266

(b) Anailís ar shreabhadh airgid do cheannteidil sa ráiteas ar shreabhadh airgid

2013

2012

’000

’000

Torthaí ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais

Ús íoctha

(15,990)

(16,068)

Ús faighte

4,885

5,911

Díbhinní a íocadh le scairshealbhóirí mionlaigh sa ghnóthas fochuideachta

0

(123)

Glan-eis-sreabhadh airgid

(11,105)

(10,280)

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais

Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil

(38,718)

(23,865)

Fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta

179

327

Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta doláimhsithe a fháil

(1,269)

0

Infheistíocht i gcomhfhiontar

(2,025)

0

Glan-eis-sreabhadh airgid

(41,833)

(23,538)

Éadálacha agus diúscairtí

Éadáil gnóthas (Nóta 21)

0

(1,708)

Glan-eis-sreabhadh airgid

0

(1,708)

Maoiniú

Glan-eis-sreabhadh airgid

0

0

 

(c) Anailís ar ghlanfhiach

Ag tús na bliana

Sreabhadh airgid

Neamhairgead

Ag deireadh na bliana

’000

’000

’000

’000

Nótaí iasachta neamhurraithe (Nóta 15)

(263,040)

0

(176)

(263,216)

Nótaí iasachta in-chomhshóite (Nóta 15)1

0

0

(990)

(990)

Airgead tirim

196,326

50,845

0

247,171

Glanfhiach

(66,714)

50,845

(1,166)

(17,035)

1 I rith na bliana, athaicmíodh nótaí iasachta in-chomhshóite 990,000 chuig dliteanais airgeadais (Nóta 19).