TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

21. Éadálacha

Fuair Advanced Environmental Solutions (Ireland) Limited an gnó um bailiúchán dramhaíola de Chomhairle Contae Chill Dara le héifeacht ón 22 Lúnasa, 2011, agus an gnó um bailiúchán dramhaíola de Chomhairle Contae Loch Garman le héifeacht ón 6 Feabhra, 2012 ar chomaoin iomlán de 3,334,000. Cuireadh an dá éadáil san áireamh ag baint úsáide as an modh éadála cuntasaíochta. Tá mionsonraí ar luach cóir sealadach na sócmhainní a fuarthas leagtha amach thíos.

Luachanna córa sealadacha

Coigeartú luacha chóir

Luachanna córa deiridh

2012

2013

2013

’000

’000

’000

Sócmhainní inláimhsithe

651

0

651

Glansócmhainní reatha

8

0

8

Glansócmhainní a fuarthas

659

0

659

Cáilmheas ar éadáil (Nóta 7)

2,675

0

2,675

Comaoin iomlán (costais idirbheartaíochta san áireamh)

3,334

0

3,334

Arna sásamh ag:

Airgead tirim

1,708

0

1,708

Comaoin neamhairgid thirim

1,626

0

1,626

Comaoin iomlán

3,334

0

3,334

22. Ceangaltais chaipitil

Tá caiteachas a bhfuil conradh déanta ina leith ach nach bhfuil soláthraithe sna cuntais seo measta mar seo a leanas:

2013

2012

AN GRÚPA

’000

’000

Gealltanas sócmhainní inláimhsithe

141,690

5,236

141,690

5,236

AN CHUIDEACHTA

Gealltanas sócmhainní inláimhsithe

462

0

462

0

Tá dhá fheirm ghaoithe á bhforbairt ag an nGrúpa ag Droim Cáithe, Co. Uíbh Fhailí agus ag an mBreacánach ar an teorainn idir Contae Chill Chainnigh, Contae Laoise agus Contae Thiobraid Árann agus chuaigh sí isteach i roinnt conarthaí.

23. Gealltanais leasa oibriúcháin

Amhail an 27 Márta 2013 bhí gealltanais bhliantúla ag an nGrúpa faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchúlghairthe ag dul in éag mar seo a leanas

Talamh agus Foirgnimh

Gléasra agus Innealra

Talamh agus Foirgnimh

Gléasra agus Innealra

2013

2013

2012

2012

AN GRÚPA

’000

’000

’000

’000

Léasanna oibriúcháin a théann in éag:

Laistigh de bhliain amháin

49

384

55

375

Idir bliain amháin agus cúig bliana

322

1,271

372

960

Tar éis cúig bliana

681

0

673

0

1,052

1,655

1,100

1,335

Eile

Gléasra agus Innealra

Eile

Gléasra agus Innealra

2013

2013

2012

2012

AN CHUIDEACHTA

’000

’000

’000

’000

Léasanna oibriúcháin a théann in éag:

Laistigh de bhliain amháin

0

5

0

31

Idir bliain amháin agus cúig bliana

0

180

0

116

Tar éis cúig bliana

0

0

0

0

0

185

0

147

24. Ráthaíochtaí agus dliteanais theagmhasacha

I ngnáthchúrsa gnó, soláthraíonn an Chuideachta ráthaíochtaí i leith dliteanais roinnt áirithe dá fochuideachtaí.

Ó am go ham tá cuideachtaí an Ghrúpa mar pháirtí d’idirbheartaíochtaí éagsúla i leith gealltanais chonarthacha nó oibleagáidí conarthacha agus nósanna imeachta dlíthiúla éagsúla mar thoradh ar an ngnáthchúrsa gnó. Is é tuairim na Stiúrthóirí nach mbeidh aon tionchar díobhálach ábhartha ar stádas airgeadais an Ghrúpa.

25. Scéimeanna pinsin

(i) Scéimeanna sochair shainithe

(a) Cur síos ar scéimeanna pinsin Bhord na Móna

Tá trí scéim phinsin sochair shainithe ranníocaíochtaí i bhfeidhm ag an nGrúpa a chlúdaíonn formhór na bhfostaithe, tá gach ceann acusan maoinithe ag ranníocaíochtaí ón nGrúpa agus ó na comhaltaí. Tá ranníocaíochtaí bunaithe ar an gcomhairle ó achtúire cáilithe gairmiúil a fhaightear ag idirthréimhseacha rialta ag meán rátaí de dhíolaíochtaí inphinsin.

Is iad an dá phríomhscéim atá i bhfeidhm ná an Scéim Aoisliúntais d’Fhostaithe Ginearálta (GESS) a chlúdaíonn lucht bainistíochta agus fostaithe gairmiúla agus cléireachais agus an Scéim Aoisliúntais d’Fhostaithe Oibre Rialta (RWESS) a chlúdaíonn na catagóirí fostaithe eile atá fágtha. Leis an tríú scéim Pinsin de Bhreoslaí BnM clúdaítear fostaithe atá mar fhostaithe Grúpa mar thoradh ar an éadáil de Ghrúpa Dáileoirí Guail, Sutton Group agus Sheehan agus Sullivan.

Chomh maith leis sin, d’íoc Bord na Móna cpt. pinsin neamhmhaoinithe le fostaithe áirithe atá ar scor lena n-áirítear iar-stiúrthóirí bainistíochta agus a gcleithiúnaithe. Tá an costas a bheidh i gceist sa todhchaí chun na pinsin sin a mhaoiniú aitheanta sa chlár comhardaithe ag 4,688,000 bunaithe ar luacháil achtúire ag dáta an chláir chomhardaithe (2012: 4,395,000).

(b) Luachálacha Achtúireacha agus stádas maoinithe de scéimeanna

Breithníonn an modh achtúireach a úsáidtear (modh comhlán) ráta ranníocaíochta ba chóir, má leantar sin go dtí go dtéann an duine deiridh de na comhaltaí atá ann ar scor, ciste a sholáthar a bheadh leordhóthanach chun a gcuid sochair a sholáthar. Is iad na meastacháin a bhfuil an tionchar is suntasaí acu ar thorthaí na luachála achtúirí ná iadsan a bhaineann le toradh infheistíochta agus an ráta méadaithe sa luach saothair.

Is é an dáta a rinneadh na luachálacha is déanaí do na scéimeanna GESS agus RWESS ná an 31 Márta 2011 agus is é an an 1 Aibreán 2012 an dáta do luacháil scéime Bhreoslaí BnM. Toimhdíodh sna luachálacha achtúireacha go saothróidh infheistíochtaí na scéimeanna ráta fíor aischuir infheistíochta de 3% sa bhreis ar an ráta de bhoilsciú pá. Sna luachálacha achtúireacha is déanaí b’ionann luach margaidh infheistíochtaí na scéimeanna agus 241.5 milliún.

 

Taispeántar é seo a leanas sna luachálacha achtúireacha is déanaí de na trí scéim seo:

(i) easnamh de 34.2 milliún ar an scéim GESS

(ii) easnamh de 4.8 million ar an scéim RWESS

(iii) easnamh de 2.5 million ar scéim Bhreoslaí BnM

Amhail mí an Mhárta 2011, tar éis arduithe ionchais sa todhchaí a cheadú maidir le tuillimh agus pinsin in íocaíocht, léirigh an luacháil go raibh luach achtúireach sócmhainní iomlán na scéime GESS dóthanach chun 72% agus 97% de shochair fhabhraithe chuig comhaltaí na scéime GESS agus RWESS faoi seach ag dátaí an luachála. Tá na luachálacha sin ar fáil lena n-iniúchadh ag comhaltaí na scéime ach níl siad ar fáil le haghaidh scrúdú poiblí. I ndáil le scéim Bhreoslaí BnM ba leor luach achtúireach na sócmhainní scéime iomlána chun 74% de na sochair a bhí fabhraithe chuig comhaltaí ar an dáta luachála a chlúdach.

Cosúil le go leor scéimeanna pinsin sochair shainithe eile, tá easnamh ar na trí scéim faoi láthair, nuair a chuirtear an luach iomlán den scéim faoi seach i gcomparáid leis an luach achtúireach de leasanna fabhraithe na mball.

D’fhaomh an Bord agus na scairshealbhóirí agus baill ghníomhacha togra maoinithe chun tabhairt faoi leasanna na scéime RWESS le linn na bliana airgeadais 2010. Leis an socrú maoinithe athbhreithnithe, ceanglaítear ar na baill ghníomhacha a ráta ranníocaíochta a mhéadú faoi 1.5% dá dtuarastal inphinsin. Chomhaontaigh an Grúpa le ranníocaíochtaí na mball gníomhach a mheaitseáil. San áireamh sna téarmaí faofa de na tograí maoinithe athbhreithnithe tá soláthar de leasanna méadaithe do bhaill faoin N200, lenar tugadh sochair níos fearr do bhaill a dtiteann a dtuarastal inphinsin ardaithe faoin tairseach iolrach de phinsin an Stáit. San áireamh sna téarmaí eile de na socruithe athstruchtúrú tá teorainn le tuarastail inphinsin agus dúnadh na scéime d’iontrálaithe nua. Fabhróidh na sochair mhéadaithe a tugadh do na baill ghníomhacha sin, le héifeacht ó 1 Eanáir 2010, thar sheirbhís todhchaí ón 1 Eanáir 2010, go dtí an lá a shroicheann gach ball seasca bliain d’aois. B’ionann an luach láithreach den chostas measta amhail an 27 Márta 2013 agus 7,800,000 agus comhlíonfaidh an Grúpa an costas caipitil trí íocaíochtaí caipitil bliantúla seasta faoin 30 Meitheamh ar feadh tréimhse nach faide ná dhá bhliain déag.

Tá plé maidir leis an easnamh GESS ar bun le páirtithe leasmhara éagsúla d’fhonn togra maoinithe comhaontaithe a cheapadh. Mar gheall ar na hathruithe ar rialacháin le déanaí agus an riachtanas cúlchistí riosca, táthar ag súil go mbeidh togra maoinithe faoi réir fhaomhadh na bpáirtithe riachtanacha i bhfeidhm sna míonna atá romhainn. Leis na rialacháin phinsin reatha i gcúinsí mar seo, ligtear do réiteach maoinithe ar feadh tréimhse suas go 10 mbliana. Le réiteach maoinithe ar feadh a leithéid de thréimhse, d’fhéadfadh an scéim leas a bhaint as rannaíocaíochtaí an fostóra agus an fostaithe araon agus freisin ó théarnamh féideartha i margaí cothromais domhanda, rud a d’fhéadfadh méadú a chur ar luach shócmhainn na scéime.

Tá plé maidir le heasnamh pinsin Bhreoslaí BnM ag leanúint ar aghaidh freisin leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann chun teacht ar chomhaontú faoi thogra maoinithe. Tá roinnt beart faoi athbhreithnithe, chomh maith le réiteach maoinithe as a dtiocfaidh ranníocaíochtaí breise ag an nGrúpa thar thréimhse deich mbliana agus athruithe sochar do na comhaltaí.

(c) FRS 17 ‘Tairbhí scoir’

Chun críocha FRS 17 - Tairbhí Scoir, rinne achtúire cáilithe neamhspleách luachálacha achtúirí na scéimeanna sochair shainithe a nuashonrú. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách luacháil iomlán achtúireach ar na pinsin neamh-mhaoinithe ag dáta an chláir chomhardaithe.

Leis na hAchtanna Forbartha Móna 1946 go 1998 agus na rialacha lena rialaítear Scéimeanna Pinsin GESS agus RWESS Bhord na Mona, leagtar amach ar bhealach mionsonraithe na tairbhí atá le cur ar fáil do chomhaltaí. Tugann siad sonraí freisin faoi na ranníocaíochtaí roinnte atá le híoc ag Bord na Móna agus ag na comhaltaí ranníocacha araon. Níl sé seo ag comhlíonadh leis an gcur chuige do shochair shainithe a dtugtar "iarmhéid costais" air. Chun críocha tuairiscithe de réir FRS 17 amhail an 27 Márta 2013, tá aitheantas tugtha sna ráitis airgeadais do 100% d’easnaimh na scéime pinsin ar scéimeanna sochair shainithe RWESS, GESS agus Bhreoslaí BnM. Bhí barrachas ag an scéim shochair shainithe RWESS ag an 27 Márta 2013 agus thóg an Grúpa a sciar i gcuntas de bharrachais na scéime pinsin tosaigh ar bhonn 50:50 idir na baill agus an Grúpa. Mar gur muirearaíodh 100% den chostas seirbhíse reatha agus de na costais airgeadais don chuntas brabúis agus caillteanais san am atá thart, léirítear an méid seo sa ráiteas de ghnóthachain agus caillteanais aitheanta i rith na bliana dar críoch an 27 Márta 2013 mar atá luaite thíos.

Déileáiltear le costais seirbhíse reatha, a chinntítear trí úsáid a bhaint as an modh aonaid réamh-mheasta, mar aon le haon mhír seirbhíse roimhe sin a éiríonn as feabhsuithe nó ciorruithe sochar, mar chodanna de chostais oibriúcháin nó muirearaítear iad in aghaidh forálacha de réir mar is cuí. Cuirtear an costas úis a bhaineann le dliteanais na scéimeanna pinsin mar aon leis an bhfáltas a bhfuiltear ag súil leis ó shócmhainní na scéímeanna pinsin laistigh d’ioncam / muirir airgeadais eile san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais.

 

Tá na méideanna atá aitheanta sa chlár comhardaithe mar seo a leanas:

Márta 2013

Márta 2012

’000

’000

Luach cóir shócmhainní na scéime

271,717

251,169

Luach reatha dhliteanais na scéimeanna agus dhliteanas neamh-mhaoinithe na bpinsean

(330,411)

(296,560)

Sciar na gcomhaltaí de bharrachas ar scéim RWESS

0

(1,115)

Luach reatha athbhreithnithe dhliteanais na scéimeanna agus dhliteanas neamh-mhaoinithe na bpinsean

(330,411)

(297,675)

Easnamh pinsin

(58,694)

(46,506)

Glansócmhainn cánach iarchurtha ghaolmhar (Nóta(e))

6,751

5,264

Glaneasnamh pinsin

(51,943)

(41,242)

Tá an glaneasnamh pinsin comhdhéanta de na nithe seo a leanas:

Sócmhainn pinsin

0

1,115

Glandliteanas cánach iarchurtha gaolmhar (Nóta 17(e))

0

(139)

Sócmhainn pinsin glan ó cháin iarchurtha de réir chlár comhardaithe an Ghrúpa

0

976

Easnamh pinsin

(58,694)

(47,621)

Glansócmhainn cánach iarchurtha ghaolmhar (Nóta 17(e))

6,751

5,403

Easnamh pinsin glan ó cháin iarchurtha de réir chlár comhardaithe an Ghrúpa

(51,943)

(42,218)

Glaneasnamh pinsin

(51,943)

(41,242)

Tá na méideanna atá aitheanta sa chuntas brabúis agus caillteanais mar a leanas:

Márta 2013

Márta 2012

’000

’000

Anailís ar an méid atá muirearaithe don bhrabús oibriúcháin

Costas seirbhíse reatha

(2,710)

(2,368)

(2,710)

(2,368)

Anailís ar an méid atá creidiúnaithe d’ioncam airgeadais eile

Fáltas a bhfuiltear ag súil leis ar shócmhainní na scéimeanna

12,169

14,919

Ús ar dhliteanais na scéimeanna

(11,870)

(13,321)

Glanfháltas ar ioncam airgeadais (Nóta 5)

299

1,598

Muirear iomlán ar an gcuntas brabúis agus caillteanais

(2,411)

(770)

Fáltas achtúireach ar shócmhainní na scéimeanna

23,067

14,597

Tá na méideanna atá aitheanta sa Ráiteas ar Ghnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána mar a leanas:

Márta 2013

Márta 2012

’000

’000

Fáltas iarbhír lúide an fáltas a rabhthas ag súil leis ar shócmhainní na scéimeanna

10,898

(322)

Gnóthachain ó thaithí ag éirí as dliteanais na scéimeanna

7,050

4,362

Athruithe ar na boinn tuisceana atá taobh thiar de luach reatha dhliteanais na scéimeanna

(35,310)

(39,845)

(Gnóthachan) achtúireach aitheanta

(17,362)

(35,805)

Lúide sciar na mball maidir le gluaiseacht ar bharrachas scéime i rith na bliana airgeadais

1,115

4,426

Caillteanas achtúireach aitheanta ag an nGrúpa

(16,247)

(31,379)

Is ionann an caillteanas achtúireach carntha atá aitheanta sa ráiteas ar ghnóthachain agus caillteanais aitheanta suas go dtí, agus an dáta seo san áireamh, an bhliain airgeadais dar críoch an 27 Márta 2013 agus 73,139,000 (2012: 56,892,000).

Clár Comhardaithe amhail an 27 Márta 2013

Scéim

Scéim

Scéim

Sócmhainní

Dliteanais

Easnamh

Gluaiseacht i sócmhainní agus dliteanais na scéimeanna

’000

’000

’000

Amhail an 30 Márta 2011

240,225

(259,553)

(19,328)

Costas seirbhíse muirearaithe don chuntas brabúis agus caillteanais

0

(2,368)

(2,368)

Ús ar dhliteanais

0

(13,321)

(13,321)

Fáltas a bhfuiltear ag súil leis ar shócmhainní

14,919

0

14,919

Sciar na gcomhaltaí de bharrachas méadaithe an phinsin ag tús na bliana

0

4,426

4,426

Fáltas iarbhír lúide an fáltas a bhfuiltear ag súil leis ar shócmhainní

(322)

0

(322)

Gnóthachain ó thaithí ar dhliteanais

0

4,362

4,362

Athrú ar bhoinn tuisceana achtúireacha

0

(39,845)

(39,845)

Ranníocaíochtaí ó bhaill

3,564

(3,564)

0

Ranníocaíochtaí fostóra a íocadh

4,971

0

4,971

Sochair a íocadh

(12,188)

12,188

0

Amhail an 28 Márta 2012

251,169

(297,675)

(46,506)

Costas seirbhíse muirearaithe don chuntas brabúis agus caillteanais

0

(2,710)

(2,710)

Ús ar dhliteanais scéime

0

(11,870)

(11,870)

Fáltas a bhfuiltear ag súil leis ar shócmhainní

12,169

0

12,169

Sciar na gcomhaltaí de bharrachas laghdaithe an phinsin ag tús na bliana

0

1,115

1,115

Fáltas iarbhír lúide an fáltas a bhfuiltear ag súil leis ar shócmhainní

10,898

0

10,898

Gnóthachain ó thaithí ar dhliteanais

0

7,050

7,050

Athrú ar bhoinn tuisceana achtúireacha

0

(35,310)

(35,310)

Ranníocaíochtaí ó chomhaltaí

3,411

(3,411)

0

Ranníocaíochtaí fostóra a íocadh

6,470

0

6,470

Sochair a íocadh

(12,400)

12,400

0

Amhail an 27 Márta 2013

271,717

(330,411)

(58,694)

Tá na dliteanais scéime go léir maoinithe ach amháin an dliteanas a bhaineann leis na pinsin atá íoctha d’iarstiúrthóirí bainistíochta.

Meastar go mbeidh na ranníocaíochtaí don bhliain go dtí an 26 Márta 2014 cothrom le5,275,000.

Sócmhainní na Scéimeanna

Amhail an 27 Márta 2013, infheistíodh na sócmhainní i bpunann éagsúlaithe comhdhéanta go príomhá d’urrúis chothromais agus

urrúis fiach, maoin agus airgead tirim. Is ionann luach cóir shócmhainní na scéime ag deireadh na bliana agus 271,717,000

(2012:251,169,000). Ba é seo a leanas luach cóir chatagóirí na sócmhainní mar chéatadán de shócmhainní iomlána na scéimeanna:

Márta 2013

Márta 2012

%

%

Cothromais

42.3

50.8

Bannaí

36.1

39.1

Maoin

4.7

5.0

Airgead tirim

16.9

5.1

Iomlán

100

100

Ní áirítear leis na sócmhainní scéime aon ghnáthscair atá eisithe ag an gCuideachta. Ina theannta sin, ní áirítear le sócmhainní na

scéimeanna maoin arna háitiú ag an gCuideachta nó sócmhainní eile atá in úsáid ag an gCuideachta.

Bunús na bhfáltas a bhfuiltear ag súil leis ó shócmhainní na scéimeanna

Cinntítear an fáltas a bhfuiltear ag súil leis ó shócmhainní na scéimeanna ar bhunús an fháltais meán-ualaithe a bhfuiltear ag súil leis

ón aicme sócmhainne atá taobh thair de. I gcás cothromas is é 7.0% an fáltas a bhfuiltear ag súil leis agus táthar ag súil go mbeidh sé 3.5% ar an meán níos airde ná sin a bheidh ar bhannaí. Is é 1% an ráta fáltais a bhfuiltear ag súil leis ar airgead tirim agus i gcás sócmhainní réadmhaoine is é 6.0% an ráta fáltais a bhfuiltear ag súil leis. Is é 0.6% an asbhaint tobhach pinsin. Mar sin, is é 4.08% an ráta fáltais ar an iomlán ar shócmhainní na scéimeanna a bhfuiltear ag súil leis amhail an 27 Márta 2013 (2012: 4.88%).

 

Boinn tuisceana airgeadais

Ba iad na príomhbhoinn tuisceana airgeadais (boinn tuisceana achtúireacha fadtéarmacha) ar baineadh úsáid astu sna luachálacha ná:

Márta 2013

Márta 2012

Ráta méadaithe i dtuarastail

2.50%

3.00%

Ráta méadaithe i bpinsin atá á n-íoc - scéim RWESS

1.25%

1.25%

Ráta méadaithe i bpinsin atá á n-íoc - scéim GESS

0.00%

0.00%

Ráta lascaine

3.00%

4.00%

Ráta boilscithe

1.75%

1.75%

Boinn tuisceana bhásmhaireachta

Tá na boinn tuisceana bhásmhaireachta bunaithe ar thablaí caighdeánacha a léiríonn gnáthbhásmhaireacht pinsinéara. Tá na táblaí a úsáideadh bunaithe ar rátaí básmhaireachta sa bhliain 2030 do gach fostaí gan aon fhoráil a bheith déanta d’fheabhsuithe breise i leith ball den RWESS.

Ag dul ar scor inniu

Márta 2013

Márta 2012

Fir (RWESS)

20.5

20.5

Mná (RWESS)

23.4

23.4

Fir (Eile)

22.5

22.3

Mná (Eile)

23.9

23.7

Glactar leis go bhfuil fear trí bliana níos sine ná a chéile.

Stair de dhualgais sochair shainithe, sócmhainní agus gnóthachain agus caillteanais ó thaithí

Is é seo a leanas an gluaiseacht ar shócmhainní agus dhliteanais na scéimeanna don bhliain reatha agus do na ceithre bliana roimhe sin:

2013

2012

2011

2010

2009

’000

’000

’000

’000

’000

Luach reatha an dualgais sochair shainithe

(330,411)

(296,560)

(254,012)

(252,417)

(237,834)

Luach cóir shócmhainní an phlean

271,717

251,169

240,225

233,444

186,484

Easnamh pinsin

(58,694)

(45,391)

(13,787)

(18,973)

(51,350)

Coigeartuithe ó thaithí ag éirí as:

dliteanais na scéimeanna

7,050

4,362

5,914

7,220

7,686

mar chéatadán de dhliteanais na scéimeanna amhail mí an Mhárta

2.1%

1.5%

2.3%

2.9%

3.2%

sócmhainní na scéimeanna

10,898

(322)

(4,567)

40,015

(72,302)

mar chéatadán de shócmhainní na scéimeanna amhail mí an Mhárta

4.0%

(0.1%)

(1.9%)

17.1%

(38.8%)

Luaitear sócmhainní na scéimeanna go léir de réir luachanna tairiscintí an mhargaidh.

Dliteanas ciste pinsin na Cuideachta

2013

2012

’000

’000

Ag tús na bliana airgeadais

4,395

3,922

Úsáidte i rith na bliana

(346)

(346)

Muirear don bhliain

639

819

Ag deireadh na bliana airgeadais

4,688

4,395

Anailísí íogaireachta do phríomhbhoinn tuisceanna a úsáidtear chun dliteanais scéimeanna a thomhas

Tá roinnt éiginnteachtaí dúchasacha ag baint leis na boinn tuisceanna a ghlactar i gcomhaireamh na luachála achtúirí de scéimeanna pinsin sochair shainithe an Ghrúpa. Sa tábla thíos leagtar amach an tionchar a bhfuiltear ag súil leis ar dhliteanais phlean a éiríonn as athruithe ar phríomhbhoinn tuisceana achtúireacha, agus gach bonn tuisceanna eile á choinneáil seasmhach.

Bonn tuisceana

Athrú ar bhonn tuisceana

Luach reatha de dhliteanais phlean

Tionchar ar dhliteanais phlean

Tionchar ar dhliteanais phlean mar %

Méadú ar an ráta lascaine

0.25%

319,451

(10,960)

(3%)

Méadú ar bhoilsciú tuarastail

0.25%

333,592

3,181

1%

Méadú ar ardú pinsin

0.25%

338,191

7,780

2%

(ii) Scéimeanna ranníocaíochtaí sainithe agus cuntais choigiltis scoir phearsanta (PRSA)

Rinne an Grúpa ranníocaíochtaí fostóra a bhí iníoctha de réir scéim ranníocaíochtaí sainithe i ndáil le fostaithe áirithe i rith na bliana. B’ionann na ranníocaíochtaí a bhí iníoctha ag an bhfostóir do na scéimeanna ranníocaíochtaí sainithe sa bhliain go dtí an 27 Márta 2013 agus 797,000 (2012: 669,000) a muirearaíodh don chuntas brabúis agus caillteanais agus bhí 81,000 (2012: 70,000) iníoctha ag deireadh na bliana.

Ina theannta sin, agus ag comhlíonadh fhorálacha Acht na bPinsean, 1990 (arna leasú), tá soláthraithe cuntas coigiltis scoir phearsanta (PRSA) ceaptha ag Bord na Mona cpt. I rith na bliana suas go dtí an 27 Márta 2013, rinne an Grúpa ranníocaíocht de 249,000 (2012: 395,000) thar ceann a fhostaithe. Muirearaíodh é seo don chuntas brabúis agus caillteanais agus bhí 1,280 (2012: 1,802) iníoctha ag deireadh na bliana.