TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

26. Idirbhearta páirtithe gaolmhara

Úinéireacht na Cuideachta: Is cuideachta faoi úinéireacht an stáit den chuid is mó é Bord na Móna. Tá 95% den scairchaipitil eisithe, i seilbh ag an Aire Airgeadais. Is le fostaithe an Ghrúpa an 5% eile.

Díolacháin earraí, maoine agus seirbhísí d’aonáin arna rialú ag Rialtas na hÉireann:I ngnáthchúrsa an ghnó dhíol an Grúpa earraí agus maoine agus sholáthair seirbhísí d’aonáin arna rialú ag Rialtas na hÉireann, BSL go háirithe. Tá comhaontú fadtéarmach ag an nGrúpa le BSL i ndáil le díol na móna agus soláthar de sheirbhísí coimhdeacha do na stáisiúin chumhachta. B’ionann soláthar na seirbhísí seo sa bhliain suas go dtí an 27 Márta 2013 agus 137.6 milliún (2012: 120.9 milliún) agus b’ionann méideanna dlite ó na haonáin seo don Ghrúpa amhail an 27 Márta 2013 i gcomhair na seirbhísí sin agus 12.2 milliún (2012: 12.3 milliún).

Ó am go ham, chuir an Grúpa airgead i dtaisce le hinstitiúidí airgeadais arna rialú ag an Stát. Chuir an Grúpa airgead de luach 87.0 milliún i dtaisce le Banc-Aontas Éireann cpt (AIB) ag an 27 Márta 2013 (2013: 20.0 milliún). Thuill an Grúpa ioncam cíosa de luach 0.8 milliún (2012: 1.0 milliún) ón gCorparáid Éireannach um Réiteach Banc (faoi leachtú speisialta) agus de luach 0.1 milliún ó Bhanc Angla-Éireannach cpt i rith na bliana (2012: Nialas).

27. Teagmhais tar éis an Chláir Chomhardaithe

Níor tharla aon teagmhas idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta ar ar thug an Bord faomhadh do na ráitis airgeadais, a d’eileodh nochtadh nó coigeartú do na ráitis airgeadais.

28. Faomhadh an Bhoird

D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais an 27 Meitheamh 2013.