TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta
Athbhreithniú Gnó - Powergen

Déanann Powergen bainistiú gnó agus oibriú ar an aonad giniúna móna/bithmhaise in Éadan Doire, ar an stáisiún buaice i gCois Loinge agus ar an bhfeirm ghaoithe i mBéal Átha Chomhraic. Tá roinnt tionscadail forbartha ann freisin agus táthar ag súil go gcuirfidh siad méid suntasach le cumas giniúna leictreachais Bhord na Móna thar na deich mbliana atá le teacht.

Tá straitéis Powergen dírithe ar fhás gnó inbhuanaithe a bhaint amach trí phunann éagsúlaithe sócmhainní giniúna a fhorbairt ar bhonn céimithe. Bainfear é sin amach trí ghiaráil a dhéanamh ar shócmhainní talún, trí fhorbairt tionscadal agus trí chumais oibríochtaí agus chothabhála. Beidh Powergen ina phríomhghineadóir leictreachais ísealcharbóin, agus beidh sraith acmhainní aige, lena n-áirítear acmhainní gaoithe, acmhainní bithmhaise agus acmhainní in-athnuaite eile a bheidh tacaithe ag gléasra solúbtha teirmeach.

Innovation with a fresh approach

Mar chuid dár n-aistriú i dtreo giniúint fuinnimh in-athnuaite, tá sé mar aidhm againn breis agus 500,000 MWh leictreachais ghlais a ghiniúint faoin mbliain 2015. Ba leor seo chun níos mó ná 90,000 teach a chumhachtú.

Powergen Icons

"Mhéadaigh láimhdeachas do Ghrúpa Powergen faoi 7% go €76 milliún; mhéadaigh comhadhaint bhithmhaise ó 15% go 22%, agus mhéadaigh táirgeacht leictreachais in-athnuaite (RES-E) ó 17% go 23%.

Dúshláin

Oibríochtaí
Is é an mórdhúshlán oibriúcháin atá roimh Powergen ná bainistiú a dhéanamh ar an mbonn sócmhainní giniúna atá ann cheana féin, d’fhonn a chuid feidhmíochta a uasmhéadú agus d’fhonn feabhas a chur ar infhaighteacht gléasra, ar aschur leictreachais agus ar thorthaí eacnamaíocha.

Clár Oibre Forbartha
Mar thoradh ar chlár oibre forbartha Powergen, bhí gá leis an méid seo a leanas a dhéanamh: an ráta comhadhainte bithmhaise a ghéarú in Éadan Doire; Staidéar Tionchair Comhshaoil (EIS) a ullmhú chun a bheith ag gabháil le hiarratas pleanála le haghaidh oibríochtaí leanúnacha an stáisiúin; scrúdú a dhéanamh ar na himpleachtaí a bhaineann leis na téarmaí agus na coinníollacha maidir le páirt a ghlacadh i bpróiseas REFIT 3 le haghaidh oibríocht tráchtála Éadan Doire, tar éis dhul in éag a Comhaontaithe Ceannaigh Chumhachta (PPA) reatha, agus na conarthaí is fearr agus is féidir a idirbheartú le haghaidh soláthar oibreacha sibhialta, le haghaidh soláthar tuirbíní agus le haghaidh cothromú gléasra leictreach do na feirmeacha gaoithe i nDroim Cáithe agus ar an mBreacánach araon.

Oibleagáid Éifeachtúlachta Fuinnimh
Cuireadh de chúram ar an ngnó coigilteas éifeachtúlachta fuinnimh 9.1GWh a bhaint amach in 2012, mar chuid den oibleagáid a chuir an clár Fuinneamh Níos Fearr ar Bhord na Móna.

Éachtaí

Oibríochtaí
In ainneoin na ndúshlán oibriúcháin agus an drochfhómhair mhóna, uasmhéadaíodh an t-aschur ó stáisiún Éadan Doire ó thaobh méide de agus ó thaobh cainníochta de araon. Mhéadaigh comhadhaint bhithmhaise ó 15% go 22%, agus mhéadaigh táirgeacht leictreachais in-athnuaite (RES-E) ó 17% go 23%.

Léirigh stáisiún Éadan Doire go bhfuil sé an-iontaofa, agus ní raibh ann ach cur isteach riachtanach 1.6% le linn 2013. Bhí infhaighteacht bhliantúil 99.7% ag an ionad buaice cumhachta 116 MW i gCois Loinge, agus lean feirm ghaoithe Bhéal Átha Chomhraic de bheith ag feidhmiú go maith.

Mhéadaigh láimhdeachas do Ghrúpa Powergen faoi 7% go €76 milliún.

Dul Chun Cinn a Dhéanamh ar Thionscadail Forbartha
Shínigh Powergen na príomhchonarthaí oibreacha sibhialta agus leictreacha agus na príomhchonarthaí soláthair thuirbín do na feirmeacha gaoithe i nDroim Cáithe agus ar an mBreacánach. Tógadh an líonra bóithre agus an fostáisiún i nDroim Cáithe, agus cuireadh tús leis na boinn tuirbín a thógáil. Chomh maith leis sin, thug an gnó faoi oibreacha cumasúcháin ar an láithreán fostáisiúin ar an mBreacánach, agus chuir sé tús lena líonra bóithre inmheánacha a thógáil. Mar thoradh air sin, beidh leictreachas gaothghinte á gcur ar fáil faoi shamhradh na bliana 2014.

Chuaigh comhfhiontar Bhord na Móna/BSL chun forbairt a dhéanamh ar an gcéad fheirm ghaoithe 172 MW ar an mórchóir in Abhainn Eidhneach, Co. Mhaigh Eo, ar aghaidh mar a bhí beartaithe. Dheimhnigh Eirgrid go mbeadh an bonneagar is gá chun freastal ar an gcéad tráinse den tionscadal ar fáil faoin mbliain 2016.

Éifeachtúlacht Fuinnimh
Bhain aonad Conarthachta Feidhmíochta Fuinnimh (EPC) Powergen coigilteas éifeachtúlachta fuinnimh amach, rud a chuir ar chumas Bhord na Móna chun cloí lena oibleagáidí faoin gclár Fuinneamh Níos Fearr in 2012 (bliain féilire).

 

Tiomantais

Forbairt
Tá an gnó Powergen tiomanta fós d’fhéachaint dá chlár oibre forbartha, agus do phunann éagsúlaithe sócmhainní giniúna le dlús ísealcharbóin a chruthú. Mar chuid den chlár oibre sin, tá an gnó ar an mbealach chun an sprioc atá sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhuinneamh In-Athnuaite (NREAP) a bhaint amach, is é sin, chun ráta comhadhainte bithmhaise 30% a bhaint amach ag stáisiún Éadan Doire faoin mbliain 2016.

Tionscadail Ghaoithe
Tá Powergen dírithe ar fheirm ghaoithe 80 MW Dhroim Cáithe agus ar fheirm ghaoithe 40 MW na Breacánaí a chríochnú, agus táthar ag súil go mbeidh an dá cheann acu i bhfeidhm faoi shamhradh na bliana 2014. Tá sé tiomanta freisin do chomhfhorbairt na chéad chéime d’fheirm ghaoithe Abhainn Eidhneach i gcomhar le BSL.

Deiseanna Margaidh
Tar éis do Rialtas na Ríochta Aontaithe agus do Rialtas na hÉireann an Meamram Tuisceana (MOU) a shíniú i mí Eanáir 2013, leanfaidh Powergen ar aghaidh le measúnú a dhéanamh ar cé chomh hoiriúnach agus atá sócmhainní thailte lagphortaigh Bhord na Móna i Lár na Tíre Thoir maidir le forbairt feirmeacha gaoithe, rud ar féidir leis a bheith mar chuid de ‘Mol Fuinnimh Ghlain’. D’fhéadfaí an t-aschur leictreachais in-athnuaite a úsáid le haghaidh soláthar intíre nó d’fhéadfaí é a onnmhairiú isteach i margadh leictreachais réigiúnach na hEorpa. Tar éis fhorghníomhú an MOU, tá an phríomhbhéim á cur ar an deis chun cumhacht a onnmhairiú chuig an Ríocht Aontaithe. Leanfaidh Powergen ar aghaidh le deiseanna margaidh a lorg chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht úsáide fuinnimh, rud a chabhróidh le Bord na Móna a oibleagáidí éifeachtúlachta amach anseo a chomhlíonadh faoin gclár Fuinneamh Níos Fearr.