TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Réiteach Gluaiseachta ar Chistí na Scairshealbhóirí
Don bhliain dar críoch an 27 Márta 2013
Nóta

Scairchaipiteal
Glaoite

Scairbhiseach

Cuntas Brabúis agus Caillteanais

Cúlchiste Athluachála

Cistí na Scairshealbhóirí

’000

’000

’000

’000

’000

An GRÚPA

Caillteanas don bhliain airgeadais dar críoch an 28 Márta 2012

 

0

0

(15,975)

0

(15,975)

Díbhinn íoctha

3

0

0

(4,332)

0

(4,332)

Caillteanas a coimeádadh don bhliain airgeadais dar críoch an 28 Márta 2012

 

0

0

(20,307)

0

(20,307)

Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin

25

0

0

(31,379)

0

(31,379)

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach

17(e)

0

0

3,864

0

3,864

Athluacháil ar mhaoin infheistíochta

9

0

0

0

(2,463)

(2,463)

Brabús malartaithe ar aistriú fochuideachtaí coigríche

 

0

0

216

0

216

Laghdú glan ar chistí na scairshealbhóirí

 

0

0

(47,606)

(2,463)

(50,069)

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 30 Márta 2011

 

82,804

1,959

144,164

2,463

231,390

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 28 Márta 2012

 

82,804

1,959

96,558

0

181,321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabús don bhliain airgeadais dar críoch an 27 Márta 2013

0

0

9,232

0

9,232

Díbhinn íoctha

3

0

0

(2,500)

0

(2,500)

Caillteanas a coimeádadh don bhliain airgeadais dar críoch an 27 Márta 2013

0

0

6,732

0

6,732

Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin

25

0

0

(16,247)

0

(16,247)

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach

17(e)

0

0

1,870

0

1,870

Caillteanas malartaithe ar aistriú fochuideachtaí coigríche

0

0

(4)

0

(4)

Laghdú glan ar chistí na scairshealbhóirí

0

0

(7,649)

0

(7,649)

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 28 Márta 2012

82,804

1,959

96,558

0

181,321

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 27 Márta 2013

82,804

1,959

88,909

0

173,672

 


Nóta

Scairchaipiteal glaoite

Scairbhiseach

Cuntas Brabúis agus Caillteanais

Cistí na Scairshealbhóirí

’000

’000

’000

’000

An CHUIDEACHTA

Caillteanas don bhliain airgeadais dar críoch an 28 Márta 2012

 

0

0

(36,922)

(36,922)

Díbhinn faighte

 

0

0

85,000

85,000

Díbhinn íoctha

3

0

0

(4,332)

(4,332)

Méadú glan ar chistí na scairshealbhóirí

0

0

43,746

43,746

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 30 Márta 2011

82,804

1,959

8,339

93,102

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 28 Márta 2012

82,804

1,959

52,085

136,848

 

 

 

 

Caillteanas don bhliain airgeadais dar críoch an 27 Márta 2013

0

0

(34,443)

(34,443)

Díbhinn íoctha

3

0

0

(2,500)

(2,500)

Laghdú glan ar chistí na scairshealbhóirí

0

0

(36,943)

(36,943)

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 28 Márta 2012

82,804

1,959

52,085

136,848

Cistí na scairshealbhóirí amhail an 27 Márta 2013

82,804

1,959

15,142

99,905

 

 

 

 

 

De réir alt 148(8) d’Acht na gCuideachtaí, 1963 agus alt 7(1A) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, tá an Chuideachta ag baint leasa as an díolúine ó chuntas brabúis agus caillteanais a chur san áireamh ag an gcruinniú ginearálta bliantúil agus óna chomhdú le Cláraitheoir na gCuideachtaí. Is ionann toradh na Cuideachta don bhliain airgeadais, arna chinneadh de réir Chleachtas Chuntasaíochta a nGlactar go Ginearálta leis in Éirinn, agus caillteanas trádála de 34,443,000 (2012: caillteanas de 36,922,000) agus caillteanas coimeádta de36,943,000 (2012: brabús coimeádta de43,746,000).

 

Thar ceann an Bhoird:

John Horgan Gabriel D’Arcy
Cathaoirleach Stiúrthóir Bainistíochta