TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta
Athbhreithniú Gnó – Aisghabháil Acmhainní

Is gnó bainistíochta dramhaíola comhtháite í Aisghabháil Acmhainní ina soláthraítear bailiúchán, aisghabháil, athchúrsáil, diúscairt agus cóireáil ardteicneolaíochta maidir le seirbhísí dramhaíola. Feidhmíonn na seirbhísí bailiúcháin dramhaíola faoin mbranda AES, a sholáthraíonn bainistíocht dramhaíola tí ar fud réigiún Lár na Tíre, an Oirdheiscirt agus an Mheán-Iarthair, agus bainistíocht dramhaíola tráchtála ar fud na tíre.

Innovation with a fresh approach

Is ar sheirbhís shármhaith do chustaiméirí a sholáthar agus ar an gcumas athúsáide fuíollábhar bainistithe a uasmhéadú atá ár bhfócas. Ceann dár bpríomhspriocanna is ea atreorú dramhaíola ó líonadh talún.

Air & Odour 
Abatement Water and 
wastewater

"A bhuí le bearta leanúnacha feabhsúcháin i soláthar seirbhíse, go háirithe i mbailiúchán dramhaíola tí, baineadh na spriocanna gnóthaithe agus coinneála custaiméirí amach."

Dúshláin

Méideanna Laghdaithe Dramhaíola
Mar thoradh ar an gcor chun donais eacnamaíoch, tá laghdú leanúnach ag teacht ar méideanna dramhaíola tí agus tráchtála, cé gur mhoilligh an ráta craptha le blianta beaga anuas. D’eascair praghsáil ionsaitheach táirgí as ró-acmhainn an tionscail, agus theip ar roinnt oibreoirí laistigh den earnáil dá bharr.

Bonn Costais
Cosúil le cuid mhór earnálacha eile, bhí méaduithe suntasacha costais in Aisghabháil Acmhainní, go háirithe mar gheall ar na costais bhreosla a bhí ag ardú i ngníomhaíochtaí bailiúcháin. Bhí méideanna níos mó dramhaíola á n-onnmhairiú mar gheall ar an méadú mór sa tobhach líonta talún. D’iompair cuid mhór oibreoirí comhtháite an tobhach líonta talún in ionad é a ghearradh ar ghineadóirí na dramhaíola, rud a dhíspreag daoine ó dhramhaíl a athchúrsáil agus a aisghabháil tríd an bprionsabal ‘íoc mar a thruaillítear’.

Praghsanna agus Corrlach
Mar thoradh ar an onnmhairiú dramhaíola, tá brú anuas tagtha ar tháillí geata líonta talún. Fágann sé sin, mar aon leis an tobhach méadaithe atá beartaithe ar an tobhach, gur timpeallacht an-deacair trádála d’oibreoirí líonta talún í seo. Tá laghdú suntasach tagtha freisin ar an éileamh agus ar na praghsanna atá ar thráchtearraí a aisghabhadh ó oibríochtaí athchúrsála. De bharr na gcostas méadaithe diúscartha dramhaíola iarmharaí, in éineacht le táirgeacht laghdaithe ábhar aisghafa agus le ró-acmhainn laistigh den earnáil, tá an táirgeacht agus an corrlach in aghaidh an chustaiméara fós faoi bhun na sprice.

Éachtaí

Feabhsúcháin Leibhéal Seirbhíse
A bhuí le bearta leanúnacha feabhsúcháin i soláthar seirbhíse, go háirithe i mbailiúchán dramhaíola tí, baineadh na spriocanna gnóthaithe agus coinneála custaiméirí amach. Mar gheall ar an teicneolaíocht nua-aoiseach atá ag Aisghabháil Acmhainní, bhí costais laghdaithe bhailiúcháin in aghaidh an chustaiméara, bhí laghdú ar bhailiúcháin chaillte bhoscaí bruscair, bhí eispéireas foriomlán níos fearr ag custaiméirí, agus bhí laghdú ar lorg carbóin an fhlít. Bhí an gnó chun tosaigh le spriocanna rialála freisin maidir le tabhairt isteach sheirbhís an bhosca bhruscair dhoinn (dramhaíl orgánach), agus feabhsaíonn sé sin an tairiscint seirbhíse dramhaíola tí arís eile.

Saoráid Pháirce Dramhaíola an Droichid
Fuair an gnó cead pleanála ón mBord Pleanála chun ionad Cóireála Meicniúla agus Bitheolaíche Dramhaíola 250,000 tonna in aghaidh na bliana a thógáil ag an tsaoráid ar an Droichead. Beidh sé seo ar an tsaoráid aisghabhála acmhainní is úire, is lán-chomhtháite agus inbhuanaithe sa tír. Ina theannta sin, cheadaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an tsaoráid mhúirínithe dramhaíola orgánaí ar an Droichead. Soláthróidh saoráid pháirce dramhaíola an Droichid modh fadtéarmach inbhuanaithe, atá níos fearr ná na próisis reatha sa tionscal, chun cóireáil a dhéanamh. Coimisiúnófar tionscadal gáis líonta talún. Beidh sé go hiomlán feidhmiúil faoi dheireadh 2014 agus seachadfaidh sé torthaí fadtéarmacha suntasacha.

Tiomantais

Tairiscint Seirbhíse Feabhsaithe
Leanfaidh an gnó ar aghaidh ag feabhsú a sheirbhíse do chustaiméirí intíre agus tráchtála, rud a athneartóidh staid na hAisghabhála Acmhainní mar an soláthraí seirbhíse is fearr le custaiméirí. Soláthróidh an gnó réitigh nuálacha athchúrsála agus aisghabhála do chustaiméirí tionsclaíocha, rud a sholáthróidh léargas iomlán ar a sruthanna dramhaíola. Cabhróidh sé seo le custaiméirí i soláthar a gcláir oibre um inbhuanaitheacht.

Próiseáil Dhúchasach Inbhuanaithe
Fáiltíonn an gnó roimh ráiteas beartais 2012 ‘A Resource Opportunity’ arna eisiúint ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus glacann sé leis na cuspóirí agus leis na tionscnaimh istigh ann. Tá Aisghabháil Acmhainní ag súil lena chur chun feidhme agus déanfaidh sé a dhícheall na hionchais atá leagtha amach don tionscal a shárú. Go háirithe, soláthróidh Bord na Móna saoráid phróiseála atá lonnaithe go straitéiseach trí pháirc dramhaíola an Droichid. Tairgfidh sé seo modhanna cóireála inbhuanaithe, lena n-áirítear leithscaradh, athchúrsáil, múiríniú orgánach agus roghanna aisghabhála (an cumas le bunábhar breisluacha a sholáthar do Mhiondíol agus do Powergen san áireamh), chomh maith le líonadh talún iarmharach do chodáin dramhaíola neamh-inchóireáilte.

Fás, Comhdhlúthú agus Feabhsú
Cé go bhfáiltítear roimh dheiseanna éadála agus comhdhlúthaithe margaidh, díreoidh Aisghabháil Acmhainní ar an ngnó a fheabhsú, agus ar fhás ar láimhdeachais agus ar chorrlach a spreagadh trí éifeachtúlachtaí coinneála custaiméirí agus seirbhíse. De bhreis air sin, beidh díriú géar ar chostais phróiseála agus chóireála dramhaíola agus ar lóistíocht laghdaithe trí athródú agus spriocdhíreofar ar choigiltí costais agus éifeachtúlachtaí sna gníomhaíochtaí seirbhíse tacaíochta go léir.