TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta
Athbhreithniú Gnó - Miondíol

Is é Bord na Móna an ceannaire margaidh in Éirinn sa mhargadh téimh bhreosla sholadaigh. Táimid inár n-imreoir suntasach freisin in earnálacha na meán fáis ghairneoireachta agus na mbreoslaí áise. Oibrímid gnó dáilte ola rathúil réigiúnach trínár mbranda Suttons.

Sa Ríocht Aontaithe, tairgimid raon táirgí lipéid phríobháidigh agus raon táirgí brandáilte do mhargaí na meán fáis mhiondíola agus ghairmiúil. Déanaimid margú ar raon meáin fáis ghairmiúil do speisialtóirí tionscail ar fud na hEorpa.

Innovation with a fresh approach

Is ar tháirgí inbhuanaithe áise agus éiceathomhaltais a fhorbairt agus a sholáthar atá ár bhfócas.

Air & Odour 
Abatement Water and 
wastewater

"Shroich díolachán miondíola, lena n-áirítear díolacháin do chuideachtaí eile Grúpa, €199 milliún, ar mhéadú 9% ar an bhfigiúr don bhliain roimhe é; fritháiríodh an laghdú i ndíolachán na meán fáis, a raibh an t-earrach fliuch ina gcúis leis, a bhuí leis an éileamh méadaithe a bhí ar tháirgí téimh mar gheall ar an ngeimhreadh fada in 2013."

Dúshláin

Díolachán na Meán Fáis
Mar gheall ar an earrach fliuch, bhí tionchar diúltach ar dhíolachán na meán fáis i margaí gairneoireachta na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann. Bhí an drochfhómhar móna dúshlánach do bhainistíocht an tslabhra soláthair, go háirithe i margaí idirnáisiúnta na meán fáis ghairmiúil.

Éileamh an Tomhaltóra ar Luach
Lean an timpeallacht mhaicreacnamaíoch spealta agus muinín lag an tomhaltóra ar aghaidh le difear mór a dhéanamh do dhíolachán táirgí breosla sholadaigh, táirgí ola agus táirgí áise. Ina leithéid de thimpeallacht dhúshlánach, is ríthábhachtach go fóill go mbaintear luach amach. Is dócha go leanfaidh an dearcadh sin ar aghaidh - bíonn tomhaltóirí ag ceannach níos minice ach bíonn siad ag caitheamh níos lú airgid, agus iad ag iarraidh costais a rialú agus dramhaíl a sheachaint.

Costas Lastais sa Ríocht Aontaithe
Rinne comhordú laghdaithe na trádála idir Éire agus an Ríocht Aontaithe le blianta beaga anuas difear suntasach do chostais lastais, agus tá líon níos lú de dheiseanna ualaithe chun deiridh i gcás táirgí onnmhairithe. Tá na méaduithe costais a tháinig as sin ina gcúis le brú corrlaigh suntasach de réir mar a leanann miondíoltóirí le luach a lorg le haghaidh a gcustaiméirí.

Cáin Charbóin/Ceantair Saor ó Thit/Oibleagáid Fuinnimh Níos Fearr
Déanann cur i bhfeidhm na cánach carbóin ar bhreoslaí soladacha ón 1 Bealtaine 2013, leathnú na gceantar saor ó thoit agus an oibleagáid le tacú le héifeachtúlachtaí fuinnimh feabhsaithe d’úsáideoirí fuinnimh dúshlán suntasach a chruthú dár raon táirgí traidisiúnta breoslaí soladacha. Is é an tionchar is dóichí a bheith acu ná praghsanna a mhéadú do thomhaltóirí, rud a bhféadfadh a bheith ina chúis le laghdú ar an éileamh. Beidh punann táirgí níos leithne ag teastáil chun sciar den mhargadh a mhéadú.

 

Éachtaí

Fás Díolacháin
Shroich díolachán miondíola, lena n-áirítear díolacháin do chuideachtaí eile Grúpa, €199 milliún, ar mhéadú 9% ar an bhfigiúr don bhliain roimhe é; fritháiríodh an laghdú i ndíolachán na meán fáis, a raibh an t-earrach fliuch ina gcúis leis, a bhuí leis an éileamh méadaithe a bhí ar tháirgí téimh mar gheall ar an ngeimhreadh fada in 2013. Trí bhainistíocht chúramach a dhéanamh ar bhealaí dáilte, bhain Miondíol leas as an deis sin, agus mhéadaigh sí díolachán táirgí téimh faoi 22% i gcomparáid leis an bhfigiúr do 2012. Leathnaíomar ár raon breoslaí nuair a tugadh breosla soirn nua isteach le linn na bliana.

Atheagrú Gnó
Bunaíodh an Grúpa Miondíola bliain ó shin mar thionscnamh straitéiseach chun gnóthaí séasúracha na rannóga Gairneoireachta agus Breoslaí a bhunathrú ó eagraíocht atá dírithe ar tháirgí ina n-eagraíocht atá dírithe ar an margadh. I gcoinne chúlra na srianta eacnamaíocha agus soláthair, tá sé ina éacht suntasach gur seachadadh fás sa chéad bhliain oibríochta seo. Chabhraigh na héifeachtúlachtaí a baineadh amach ón athstruchtúrú sin le corrlaigh a chosaint i margadh atá ag éirí níos luainí.

Tiomantais

Branda
Treisíonn cruthú gnó amháin atá dírithe ar na custaiméirí an tiomantas atá ag an gcuideachta do Bhord na Móna a bhunú mar phríomhsholáthraí táirgí séasúracha, idir téamh baile agus meáin fáis. Soláthraíonn branda Bhord na Móna tacaíocht bhunúsach do phunann Miondíola atá ag fás – punann a bhfuil an gnó tiomanta do leathnú a dhéanamh uirthi.

Inbhuanaitheacht
I gcomhréir leis an bhfís chorparáideach, ‘Conradh leis an Dúlra’, tá Miondíol tiomanta do ghlacadh le cur chuige atá ag éirí níos inbhuanaithe i leith a cuid gníomhaíochtaí gnó. Mar bhall iomlán den ‘Growing Media Initiative’ sa Ríocht Aontaithe, de Chumann Eorpach um Móin agus Meáin Fáis (EPAGMA), tá Miondíol ar thús cadhnaíochta maidir le táirgí agus le gníomhaíochtaí a chur ar chomhréim le cuspóirí inbhuanaitheachta na n-eagraíochtaí tionscail sin. Áirítear leis sin go háirithe cur chun cinn agus úsáid ábhar eile chun ithir a fheabhsú.

Nuálaíocht/Forbairt Táirgí
Agus í ar an táirgeoir agus ar an allmhaireoir is mó táirgí breosla sholadaigh in Éirinn, tá Miondíol tiomanta do mhalairtí a fhorbairt ar bhreoslaí traidisiúnta. Ní bheadh na malairtí sin comhlíontach amháin, ach bheidís ina gceannairí margaidh freisin maidir le réitigh éifeachtacha, inbhuanaithe agus iomaíocha a sholáthar. I dtaca leis sin, beimid chun tosaigh ar an reachtaíocht agus ar an rialachán maidir le forbairt táirgí, rud a thacóidh le táirgí nua a mbeidh méid laghdaithe carbóin iontu.